Haberler & Bilgiler
İşçi Adına Sürekli İcra Takibi Evrakı Gelmesinin Geçerli Fesih Sebebi Olarak Kabul Edilmesi

İŞÇİ ADINA SÜREKLİ İCRA TAKİBİ EVRAKLARI GELMESİ GEÇERLİ FESİH SEBEBİ OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 18.02.2019 tarihli, 2018/6238 E. ve 2019/3907 K. sayılı ilamında, işçi adına sürekli icra takibi evrakları gelmesinin, işverenin muhasebe servisinin/elamanın iş yükünü arttırması ve işverenin de sorumluluğunu doğurabilecek hallerin oluşması riski karşısında; bu durumun işyerinde olumsuzluklara yol açabileceği sebebiyle geçerli nedenle fesih sebebi olabileceği hüküm altına alınmıştır. Şöyle ki,

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 18 Şubat 2019 tarihli bu kararına konu olan olayda, davacı feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiş ancak işveren tarafından işçi hakkında değişik alacaklılar tarafından çok sayıda ve farklı zamanlarda icrai işlem başlatıldığı ve davacının maaşına haciz konulduğu, işverene işçinin ücretinin kesilmesi hususunda icra müdürlüğünden gönderilen yazıların sayıca çok fazla olduğu ve bu durumun oldukça önemli bir işgücü ve zaman kaybına sebep olduğu, davacıya ihtar gönderilerek icra dosyalarını kapatması için süre tanındığı, konuya ilişkin davacının savunmasının alındığı fakat davacının savunmasında haciz dosyalarını kapatacağını belirtmesine rağmen kendisine tanınan ek süre içerisinde de hacizli dosyaların mevcut durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı ileri sürülerek davanın reddi talep edilmiştir. Yerel Mahkeme tarafından, davalı tarafça iş akdinin geçerli nedenle feshedildiği kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir. Yerel Mahkemenin bu ret kararına karşı davacı tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

Davacının istinaf başvurusu üzerine, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, davacı işçiye hacizler nedeniyle zaten ücret kesme cezası uygulanmış olması sebebiyle Yargıtay içtihatları gereğince aynı olay nedeniyle iki ceza verilemeyecek olması ve davalı işverenin davacının durumunun işyerinde olumsuzluklara, işlerin aksamasına, işyerinin işgücü planlamasını olumsuz etkilediğine yönelik iddialarını ispatlar yeterli, kesin ve inandırıcı deliller sunamamış olması nedenleriyle fesih sebebini ispatlayamadığı gerekçesi ile davacının istinaf başvurusunun kabulüyle işe iadesine karar verilmiştir. Ancak Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından, davalı işverenin temyiz başvurusu akabinde Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu kararı bozulmuştur. Şöyle ki,

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 18 Şubat 2019 tarihli incelememize konu olan bu kararında, işçinin aleyhine yapılan icra takiplerinin çokluğunun işverenin muhasebe servisinin/görevlisinin buna ilişkin işlemler yapmak zorunda kalması nedeniyle işverenin iş yükünü arttırması ve işverenin de sorumluluğunun doğabileceği hallerinin oluşması riski nedenleriyle işyerinde olumsuzluklara yol açacağı öngörülerek bu durum geçerli nedenle fesih sebebi olarak kabul edilmiştir.

@Av. Gül Nevra Aydın | Kesikli Law Firm

Bizimle temasa geçin