Haberler & Bilgiler
Tüketici Mahkemelerinde Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

22.07.2020 Tarihli ve 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”), 28.07.2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu Kanun’un 59.maddesi ile; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a 73.maddeden sonra gelmek üzere eklenen ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren 73/A maddesi ile arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Şöyle ki;

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a eklenen 73/A numaralı madde ile; tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak getirilmiş ancak tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar, tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73. Maddesinin 6.fıkrasında (ihtiyati tedbir kararları alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti, önlenmesi veya durdurulması amacıyla tüketici örgütleri, ilgili kamu kurumu ve kuruluşlar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının açabileceği davalar) ve 74. Maddesinde belirtilen davalar (üretim veya satışın durdurulması, malın toplatılması istemli davalar), tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar için dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

Aynı şekilde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a eklenen 73/A numaralı maddenin 2. fıkrası ile; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda düzenlenen taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan tarafın, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacağı, bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmeyeceğine ilişkin hükmün de tüketici aleyhine uygulanmayacağı düzenlenmiştir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a eklenen 73/A numaralı maddenin 3. fıkrası ile de arabuluculuk ücretine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili Kanun’a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-14.htm

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin