Haberler & Bilgiler
Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Fesih Tarihinin Belirlenmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (“SGK”) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 28.02.2019 tarih ve 3381987 Sayılı Genel Yazısı’nda; 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre iş akdi feshedilen ve feshin geçersiz olduğu iddiasıyla arabulucuya başvuran sigortalı, işveren ve arabulucu arasında imzalanan ve sigortalının işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşmasına istinaden düzenlenen Arabuluculuk Anlaşma Tutanağı sonucunda iş akdinin fesih tarihinin tespiti konusundaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmıştı.

İşbu 28.02.2019 tarihligenel yazı ile; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 21. Maddesinde düzenlenen “Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları” hükmüne atıf yapılarak, iş akdi feshedilen sigortalının feshin geçersiz olduğu iddiasıyla yapmış olduğu arabuluculuk başvurusu doğrultusunda sigortalının işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşması halinde, işveren tarafından yapılan feshin geçerli bir fesih kabul edileceği ve işverenin sorumluluğunun yalnızca geçerli sebeple feshin hukuki sonuçları kapsamında doğacağı düzenlenmişti. Bu durumda, sigortalının iş akdinin feshedildiği tarih işverence sigortalının işten çıkartıldığı tarih olarak kabul edildiğinden ve iş güvencesi tazminatı ile en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret alacağı ve diğer hakların işveren tarafından sigortalıya ödenme yükümlülüğü söz konusu olmayacağından, işverenin sigortalıyı işten çıkardığı tarihten sonraki süre için SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme yükümlülüğü bulunmadığı belirtilmişti.

Fakat SGK Sigorta Primler Genel Müdürlüğü’nün 18.06.2020 tarihli ve 2020/20 Sayılı Genelgesi’nde (“Genelge”) mevcut 16 Numaralı “Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesi” başlığında; arabuluculuk anlaşmalarında düzenlenen hususlara ilişkin olarak dava açılmasının ve mahkemede esasa ilişkin bir inceleme yapılmasının mümkün olmaması karşısında, iş akdi feshedilen sigortalının feshin geçersiz olduğu iddiasıyla yapmış olduğu arabuluculuk başvurusuna istinaden gerçekleşen arabuluculuk toplantısı sonucunda sigortalının işe başlatılmaması doğrultusunda anlaşma sağlanması halinde iş akdinin feshinin tarafların anlaşmasına istinaden düzenlenen Arabuluculuk Anlaşma Tutanağının taraflar ve arabulucu tarafından imzalandığı tarihte geçerli bir fesih haline geleceği ve fesih tarihinin işbu tutanağın imzalandığı tarih olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda, sigortalının iş sözleşmesinin fesih tarihi Arabuluculuk Anlaşma Tutanağı’nın taraflar ve arabulucu tarafından imzalandığı tarih olduğundan, işveren tarafından sigortalının işten çıkarıldığı tarih ile Arabuluculuk Anlaşma Tutanağının taraflar ve arabulucu tarafından imzalandığı tarih arasındaki süre için işverenin SGK’ ya aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verme yükümlülüğü bulunduğu kabul edilmiştir.

Sonuç olarak; işbu Genelge ile SGK’nın 28.02.2019 tarih ve 3381987 Sayılı Genel Yazısı yürürlükten kaldırılmış ve arabuluculuk sürecinde taraflar arasında sigortalının işe başlatılmaması hususunda anlaşma sağlanması halinde iş akdinin fesih tarihi olarak taraflar ve arabulucu tarafından imzalanan arabuluculuk anlaşma belgesinde yer alan tarih kabul edilmiş olduğundan, işverenlerin sigortalıyı işten çıkardıkları tarih ile Arabuluculuk Anlaşma Tutanağının taraflar ve arabulucu tarafından imzalandığı tarih arasındaki süre için SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermesi ve tahakkuk edecek primleri ödeme yükümlülüğünü bulunduğunu önemle belirtmek isteriz.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin