Haberler & Bilgiler
Değerli Konut Vergisi

Türkiye’de Değerli Konutlara Yeni Vergi Dönemi – Değerli Konut Vergisi

5 Aralık 2019 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan ve 07.12.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Kanun (“Kanun”) ile Türk vergi tarihinde ilk defa Değerli Konut Vergisi (“DKV”) kabul edilmiş olup 1316 sayılı Emlak Vergisi Kanununa önemli değişiklikler getirilmiştir. Kanuna göre, değerlerine göre vergiye tabi tutulacak mesken nitelikli taşınmazlar ve vergi oranları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

Konutun Değeri (Türk Lirası)Değerli Konut Vergisi Oranı
5.000.000-7.500.0000.3%
7.500.001-10.000.0000.6%
10.000.001 ve üzeri1%

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKgm) tarafından gayrimenkul değerleme uzmanlarına konut değerlemelerinin yaptırılıp bu değerleme sonucunda 5.000.000 Türk Lirası üzerinde olduğu belirlenen mesken nitelikli taşınmazların sahiplerine vergi mükellefiyetine ve taşınmazlarının değerlemelerine ilişkin bir tebligat yapılarak DKV’ne tabi olacak kişiler belirlenecektir. TKMG tarafından tamamlanan konut değerlemeleri öncelikle TKMG internet sitesinin ilgili bölümünde (http://tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr/) yayımlanacak olup ardından değeri en az 5.000.000 Türk Lirası olarak belirlenen taşınmazların sahiplerine tebliğ edilecektir.

Kanun’a göre, DKV ve taşınmaz değerlemesine ilişkin tebligatı alan konut sahipleri TKMG tarafından yapılan değerlemeye tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz hakkına sahiptir. Konut sahibi tarafından belirlenen yasal süre içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmaması durumunda TKGM tarafından yapılan değerleme kesinleşecek olup konut sahibinin vergi mükellefiyeti başlayacaktır. TKMG süresinde yapılan itirazların içeriğini inceleyerek 15 gün içerisinde itirazı sonuçlandırır ve kesinleşen değeri ilgili konut sahibine tebliğ eder. Konut sahibi tarafından yapılan itiraz sonrası TKGM tarafından verilen karar ile konutun değeri kesinleşecek olup bu karara karşı konut sahiplerinin itiraz hakkı bulunmamaktadır; ancak kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde karara karşı a Vergi Mahkemelerinde dava açılabilecektir.

Konut sahiplerinin, konutun vergi mükellefiyeti kapsamına girdiği yılı takip eden yılın Şubat ayının 20. Gününe kadar vergi beyannamesinde bulunması gerekmektedir. Eğer vergi mükellefleri konut değerlemesine karşı Vergi Mahkemelerinde dava açmak istiyorsalar, ihtirazı kayıt koyarak DKV beyannamesinde bulunabilirler. Ancak önemle belirtmek gerekir ki ihtirazı kayıt vergi ödemesini durdurmayacak olup ancak konut sahiplerinin beyannameyi verdikleri tarihten itibaren 30 gün içerisinde Vergi Mahkemelerinde dava açma haklarını saklı tutmalarını sağlayacaktır.

Konutun paylı mülkiyet esasına göre birden çok malikinin bulunması durumunda, malikler DKV miktarından hisseleri oranında sorumlu olacaktır. Elbirliği ile mülkiyet halinde ise, malikler DKV miktarının tamamından müteselsilen sorumlu tutulacaktır. Ancak paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacaktır.

Kanunda DKV muafiyeti taşıyan mesken nitelikli taşınmazlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • İdarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar,
  • Mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar
  • Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar
  • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar

 @Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin