Haberler & Bilgiler
Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları Yayımlandı

1.      Giriş

Vadeli Doğal Gaz Piyasası İşletim Usul ve Esasları (“Usul ve Esaslar”) Enerji Piyasası Düzeleme Kurulu’nun 25.02.2021 tarihli ve 10046 numaralı kararı ile onaylanmış olup 12.03.2021 tarihli ve 31421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Usul ve Esasların amacı vadeli doğal gaz ürünlerinin Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“EPİAŞ”) bünyesinde güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesine ilişkin hususların ve 31.03.2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nde bu Usul ve Esaslarda düzenleneceği öngörülen hususları düzenlemek olarak belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, Usul ve Esaslarda; piyasa işletmecisinin, merkezi uzlaştırma kuruluşunun ve piyasa kullanıcılarının vadeli doğal gaz piyasasına (“VGP”) dair hak ve yükümlülüklerine, vadeli doğal az piyasasında gerçekleştirilen işlemlere, uzlaştırma, fatura ve ödeme işlemlerine, teminat ve temerrüt yönetimi ile temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

2.      Vadeli Doğal Gaz Piyasasına İlişkin Genel Hükümler

Usul ve Esasların 3. maddesi uyarınca VGP’de işlemler teslimat dönemi bazında gerçekleştirilecek olup VGP’de açık olan tüm kontratlar seans süresinde sürekli ticaret yöntemine göre işlem görecektir. Bu kapsamda, ilgili kontratın kapı kapanış zamanına kadar teklif verilebilecek ve verilen teklifler eşleşmediği sürece Usul ve Esaslar çerçevesinde güncellenebilecektir.

VGP uzlaştırmasında uygulanacak fiyatlar ise VGP kapsamında gerçekleştirilen ticari işlemler dikkate alınarak teslimat dönemini kapsayan gaz günleri bazında ve her bir eşleşme için belirlenecektir.

Piyasa katılımcıları tarafından sunulan teklifler anlık olarak değerlendirilip karşı yöndeki tekliflerle karşılaştırılacak eşleşme kurallarına uygun olması durumunda eşleştirilecektir.

VGP’de eşleşen teklif olması piyasa katılımcısı için teslimat dönemi içerisinde fiziksel olarak doğal gazın iletim sistemine teslim edilmesi ya da iletim sisteminden teslim alınması yükümlülüğünü doğuracak olup ilgili kontrat işleme kapanmadan önce açık pozisyon kapatıldığında, piyasa katılımcısının fiziksel teslimat zorunluluğunun ortadan kalkacağı düzenlenmektedir.

3.     Piyasa Katılımcısının Sorumlulukları

Usul ve Esasların piyasa katılımcılarının sorumluluklarını düzenleyen 4.1 hükmü uyarınca her bir piyasa katılımcısı;

-        Piyasa işlemlerinin uzlaştırılmasını teminen VGP Katılım Anlaşması gereğince piyasa işletmecisini aracı olarak atamakla,

-        Sürekli ticaret platformunda (“STP”) verdikleri teklifler sonucunda oluşan kesinleşmiş net pozisyon miktarlarını, teklifin teslim şartlarında belirtilen hususlara uygun şekilde teslim etmekle ya da teslim almakla,

-        Organize Toptan Doğal Gaz Satış Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerini Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’na ve/veya sistem işletimine zarar vermeyecek ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak şekilde yürütmekle,

-        Piyasa işletmecisine karşı ilgili piyasa işlemlerinin gerektirdiği mali sorumlulukları üstlenmekle ve piyasa işletmecisi tarafından kendilerine iletilen tüm ödeme bildirimleri ve faturalara ilişkin olarak ödemeleri zamanında ve eksiksiz şekilde yapmakla,

-        Piyasa işletmecisi namına sunmaları gereken teminat tutarının Usul ve Esaslar uyarınca sunmakla yükümlü ve sorumludurlar.

4.      Piyasa İşletmecisinin Sorumlulukları

Piyasa işletmecisi EPİAŞ olup VGP’nin işletim, uzlaştırma işlemleri ve veri yayımlama faaliyetlerini eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütmekle yükümlüdür.

Piyasa işletmecisinin VGP’nin işletimine ilişkin faaliyetleri Usul ve Esasların 4.2 hükmü uyarınca aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

-        VGP’nin Yönetmelik, Usul ve Esaslar ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmesi,

-        STP’nin ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla her türlü bakım ve güncelleme faaliyetlerinin yerine getirilerek erişilebilir halde tutulması,

-        VGP’nin işletimine ilişkin hususlarda ilgili mevzuata uygun olarak, uygulamaya yönelik kararların alınması, mevzuatla kendisine bırakılmış diğer görevlerin yerine getirilmesi,

-        Usul ve Esaslarda yer alan hükümler uyarınca verilerin yayımlanması ve raporlanması,

-        STP’de sunulması öngörülen yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve tüm bu ürünlerin STP’de piyasa katılımcılarına sunulabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (“Kurul”) onay alınması.

5.     Piyasa Katılımcılarının Kayıt İşlemleri

Piyasa işletim usul ve esasları (“PİU”) ve BOTAŞ İletişim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (“ŞİD”) uyarınca piyasa katılımcısı statüsünü haiz olmadan VGP’de işlem yapılamamaktadır.

Bu doğrultuda, VGP’de işlem yapmak isteyen piyasa katılımcılarının STS ve STP katılım anlaşmasına ilaveten VGP katılım anlaşmasını da imzalaması gerekmektedir. VGP katılım anlaşması, STP katılım anlaşması süresince geçerli olacaktır.

Başlangıç teminatı ve temerrüt garanti hesabı sabit katkı payı yatırılmadan piyasa katılımcılarının VGP kayıt başvurusu onaylanmayacaktır.

6.      Kontratlar

VGP’de piyasa işletmecisi tarafından teslimat dönemi belirlenerek oluşturulan kontratlar işleme açılacak olup bu kontratlara ilişkin hususlar da STP’de duyurulacaktır.

Teslimat dönemi ilgili kontrata taraf olan piyasa katılımcılarının fiziksel teslimat yükümlülüklerini kapsayan gaz günlerini ifade etmekte olup kontratlar teslimat dönemi bazlarında aylık, çeyreklik ve yıllık kontratlar olarak kategorilere ayrılmaktadır.

Piyasa işletmecisi aşağıda yazılı durumlardan en az birinin varlığı halinde, ilgili kontratları veya seansı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“Kurum”) bildirimde bulunarak geçici olarak askıya alabilecektir:

-        VGP’de fiyatları etkileyecek önemli bilgi, haber ve/veya olağan dışı gelişmelerin meydana gelmesi,

-        Piyasa katılımcıları tarafından günlük gösterge fiyatının güvenilir bir şekilde belirlenmesini engelleyebilecek işlemlerin gerçekleştirilmesi,

-        İşlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyici teknik problemlerin ortaya çıkması,

-        Piyasa işletmecisi tarafından işletilen platformlarda planlı bakım ve alt yapı çalışmalarının yürütlmesi.

7.      Günlük İş Akışı ve Seanslar

VGP’de günlük iş akışı içerisinde; seans öncesi, seans sonrası, günlük gösterge fiyatının ilanı ve gün sonu işlemleri yer almaktadır.

7.1. Seans Öncesi

Vadeli doğal gaz piyasasında, kontratların işlem gördüğü işlem günlerinde bir önceki gün gün sonu işlemlerinin bitiş zamanından seans açılışına kadar olan dönem seans öncesi olarak tanımlanır. Seans öncesinde ilgili STP ekranlarına erişim sağlanmakla birlikte aktif teklif girişi ve eşleşme işlemi gerçekleştirilememekte olup seans öncesinde piyasa katılımcıları aşağıdaki işlemleri yapabilir:

-        STP’de yer alan ekranlara erişim sağlama,

-        Teminat durumunu, açık pozisyonları, tekliflerini sorgulama,

-        Önceki işlem günlerinden kalan tekliflerini iptal etme veya pasif hale getirme,

-        Teklif defterine daha sonra gönderilmek üzere tekliflerini pasif olarak kaydetme,

-        Geçmiş seanslarda gerçekleşen eşleşmelerini, verdiği teklifleri, geçmiş seansların işlem akışlarını ve gerçekleştirilen basamaklandırma işlemlerini kontrol etme.

7.2. Seans

VGP’nin işleme açık olan iş günlerinde seans 13:00’te başlar, 16:00’da biter ve VGP hafta sonu veya resmî tatil günlerinde veya yarım gün resmî tatil olan iş günlerinde işleme kapalıdır. Seans içinde piyasa katılımcıları aşağıdaki işlemler yapabilir:

-        Teklif girişi yapma,

-        Aktif ve pasif tekliflerinin miktar ve fiyatlarını değiştirme,

-        Aktif tekliflerini iptal etme veya pasif hale getirme,

-        Pasif tekliflerini aktif ederek teklif defterine gönderme veya iptal etme,

-        Belirlenen süreler içerisinde itirazda bulunma,

-        Geçmiş seanslarda gerçekleşen eşleşmelerini, verdiği teklifleri, geçmiş seansların işlem akışlarını ve gerçekleştirilen basamaklandırma işlemlerini kontrol etme.

7.3. Seans sonrası

VGP’nin işleme açık olduğu iş günlerinde seans sonrası; 16:00’da başlayıp 16:45’te sona erer.

-        Seans sonrasında; tüm kontratlar ilgili gün için işleme kapatılır,

-        Seans öncesi dönemine kadar yeni teklif girişlerine ve mevcut tekliflerin güncellenmesine izin verilmez,

-        Eşleşmemiş teklifler askıya alınır,

-        Piyasa katılımcıları, geçmiş seanslarda gerçekleşen eşleşmelerini, verdiği teklifleri, geçmiş seansların işlem akışlarını ve gerçekleştirilen basamaklandırma işlemlerini kontrol edebilir.

7.4. Günlük gösterge fiyatının ilan süreci

Her bir işlem günü seans sonrasının bitişiyle seans sonrası işlemlerin yapılmasını müteakip günlük gösterge fiyatı ilan edilir.

7.5. Gün sonu işlemleri

Günlük gösterge fiyatının ilanını müteakip saat 17:00’a kadar piyasa işletmecisi tarafından aşağıdaki gün sonu işlemleri gerçekleştirilir:

-        Mevcut aktif tekliflerden fiyat değişim limitleri dışında olanlar iptal edilir,

-        Yıllık veya çeyreklik kontratların son işlem günü ise gün sonunda basamaklandırma işlemi yapılır,

-        Her bir piyasa katılımcısının sunması gereken teminat gereksinimi hesaplanarak merkezi uzlaştırma kuruluşuna bildirilir,

-        Son işlem günü gelmiş olan kontratlar işleme kapatılır,

-        İşleme kapatılan kontratların yerine açılacak yeni kontratlar ilan edilir.

8.      Teklifler

Piyasa katılımcıları VGP’de teslimat dönemi bazında teklifler sunabilecek olup teklifler aşağıdaki bilgileri içermelidir:

-        Piyasa katılımcısının adı,

-        Teklifin geçerli olduğu teslimat dönemi,

-        Teklif tipi,

-        Teklifin yönü (alış veya satış),

-        Fiyat miktarı ve bilgisi,

-        Teklifin geçerlilik süresi,

-        Teklifin durumu (Aktif veya Pasif),

-        Piyasa işletmecisi tarafından istenecek ve STP aracılığı ile piyasa katılımcılarına duyurulacak diğer bilgiler.

VGP’de teklifler aktif veya pasif olarak verilmektedir:

-        Aktif teklif: Henüz eşleşmemiş, teklif defterinde bekleyen teklif olup piyasa katılımcıları tarafından pasif hale getirilebilir veya iptal edilebilir.

-        Pasif teklif: Pasif olarak kaydedilen ve teklif defterinde yer almayan tekliftir. Pasif teklifler piyasa katılımcıları tarafından aktif hale getirilebilir veya iptal edilebilir.

-        İptal edilen teklif tekrar aktif veya pasif hale getirilemez.

VGP’de teklif tipleri ise aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

-        Kontrat kapanış zamanına kadar geçerli standart teklif (STD): Teklifler piyasa katılımcısının belirttiği miktar ve fiyat doğrultusunda tamamen veya kısmi olarak eşleşir. Eşleşmeyen kısım için teklif, kontrat kapanış zamanına kadar geçerliliğini korur.

-        Süresi dolana kadar geçerli teklif (SUR): Piyasa katılımcısının belirlediği süre içerisinde teklifler piyasa katılımcısının belirttiği miktar ve fiyat doğrultusunda tamamen ya da parçalı olarak eşleşir. Eşleşmeyen kısım için teklif, süresi dolana kadar geçerliliğini korur.

-        Olanı eşle ve yok et teklifi (OEYE): Teklifler piyasa katılımcısının belirttiği miktar ve fiyat doğrultusunda teklif defterinde yer almadığından, sunulduğu anda uygun olan mevcut tekliflerle eşleşir ve arta kalan miktar yok edilir.

-        Tamamını eşle veya yok et teklifi (TEYE): Teklifler piyasa katılımcısının belirttiği miktar ve fiyat doğrultusunda teklif defterinde yer almadan, sunulduğu anda uygun olan mevcut tekliflerle teklif miktarının tamamının karşılanması durumunda eşleşir, karşılanmaması durumunda ise teklif defterine kaydı yapılmadan teklifi silinir.

 9.      Eşleşmeler

Piyasa katılımcılarının VGP’de sundukları tekliflerin aktif olarak kaydedilmesini takiben tekliflerin eşleştirilmesine ilişkin işlemler aşağıdaki şekilde yürütülmektedir:

-        Teklifler, her bir kontrat için kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirilir.

-        Teslimat dönemi aynı olan ve aynı yönde (alış ya da satış yönünde) verilen eşit fiyatlı tekliflerden sistem saatine göre ilk önce kaydedilen teklif önceliklidir.

-        Alış teklifi için fiyatı en yüksek olan, satış teklifi için fiyatı en düşük olan teklifler teklif defterinde en iyi teklif olarak gösterilirler.

-        Eşleşmelerde, mevcut teklife karşılık verilen tekliflerin eşleşmesinde eşleşme fiyatı, ilk girilen teklifin fiyatıdır.

-        Tekliflerin eşleşmesi durumunda taraflar için ilgili teklifler, pozisyona dönüşür. Piyasa katılımcısı, alış tekliflerinin eşleşmesi durumunda uzun pozisyon, satış tekliflerinin eşleşmesi durumunda ise kısa pozisyon sahibi olur.

Alış ve satış tekliflerinde eşleştirme kurallarına ilişkin detaylar Usul ve Esasların 9.2 ve 9.3 hükümleri ile belirlenmektedir.

Eşleşen teklifler en iti fiyatlı teklif sırasından çıkarılır ve piyasa işletmecisi, ilgili piyasa katılımcılarına eşleşerek onaylandığını STP aracılığı ile anlık olarak bildirir. Kısmen eşleşme olması halinde eşleşmemiş kalan miktar, teklif geçerli olduğu sürece teklif defterindeki yerini korur. Bu bildirimle birlikte piyasa katılımcıları STP aracılığıyla kesinleşmiş eşleşmesini karşı tarafın kimliğine ilişkin bilgi olmaksızın görebilir.

10.   Fiyatlar

Kontratların seans başlangıcında, sunulan teklifler için günlük fiyat değişim limitleri kontrolünün uygulanmasında ve teminat hesaplarında kullanılan fiyat “açılış fiyatı” olup açılış fiyatı olarak aşağıdaki fiyatlar esas alınır:

-        İlgili kontratın işleme açıldığı ilk gün için belirlenen “baz fiyat”,

-        İlgili kontratın ilk işlem gününden sonraki işlem günlerinde, ilan edilen son “GGF”,

-        Bir kontratın işlem görmesinin geçici olarak durdurulması ve yeniden işleme açılması halinde yeniden belirlenen “baz fiyat”.

Günlük fiyat değişim limiti de piyasa işletmecisi tarafından belirlenerek STP aracılığıyla ilan edilmektedir. Günlük fiyat değişim oranı ise artış veya azalış yönünde açılış fiyatının %5’i olarak kabul edilmektedir.

11.   Pozisyon Limitleri

VGP’de “piyasa pozisyon limiti” işlem miktarlarına göre piyasa katılımcılarının pozisyonlarının değerlendirilmesi için bir kriter olarak kullanılmakta olup tüm kontratlar için piyasadaki kısa veya uzun açık pozisyonların herhangi birinin toplamıdır ve hesaplanması aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

-        Türkiye doğal gaz piyasasının geçmiş 3 yılı içerisinde gerçekleştirilen tüketim miktarının ortalamasının yüzde 4 fazlasının dörtte biri kadar açık pozisyon oluşturabilecek miktar, her bir yıl için pozisyon limiti olarak hesaplanır,

-        Aylık piyasa pozisyon limitleri belirlenirken yıllık piyasa pozisyon limitleri dikkate alınır. EPDK’nın Doğal Gaz Piyasası Yıllık Sektör Raporu’nde yer alan en günce üç yıla ait aylık tüketim miktarlarına göre profillendirilerek, her bir ay için günlük pozisyon limitleri hesaplanır, her yıl Kasım ayı sonuna kadar, takip eden iki yıla ait Piyasa Pozisyon Limitleri hesaplanarak STP’de duyurulur.

Katılımcı pozisyon limitleri ise piyasa işletmecisi tarafından işletilen ve dengesizliklerin uzlaştırılması yapılan doğal gaz piyasasında ilk kez işlem yapacak piyasa katılımcıları için 500.000 sm3/gün olarak belirlenmiştir. Pozisyon limitlerinin hesaplanması ve pozisyonların netleştirilmesi işlemleri Usul ve Esaslarda verilen formüllere göre yapılacaktır.

12.   Teminatlar

Piyasa işletmecisi tarafından işletilen VGP’de işlem yapan piyasa katılımcılarının tümünden teminat alınmakta olup alınan teminatlar, piyasa katılımcılarının piyasa işletmecisi tarafından işletilen doğal gaz piyasalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, piyasa işletmecisinin merkezi karşı taraf olarak üstlendiği risklerin yönetilmesinde, diğer piyasa katılımcılarının alacaklarının güvence altına alınmasında ve temerrüt yönetimi kapsamında piyasa işletmecisi tarafından açık pozisyonların kapatılmasında kullanılır.

Piyasa işletmecisi tarafından, başlangıç teminatı ile finansal dönem ve fiziksel döneme ilişkin olarak istenilen teminatlar VGP teminatını oluşturur.

Teminat işlemleri piyasa işletmecisi tarafından merkezi uzlaştırma kuruluşu aracılığı ile yürütülür. Piyasa işletmecisi ve merkezi uzlaştırma kuruluşu arasında yapılan merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşmasıyla, merkezi uzlaştırma kuruluşunun görev ve sorumlulukları belirlenir.

Merkezi uzlaştırma kuruluşu, piyasa işletmecisi adına piyasa katılımcısı bazında piyasa faaliyetlerine ilişkin kendisine sunulan teminat tutarına, piyasa işletmecisi lehine rehin koyar.

Teminatlar Usul ve Esaslarda belirtilen formüllere göre hesaplanacaktır.

13.   Temerrüt

VGP’de piyasa katılımcıları Usul ve Esaslar uyarınca aşağıda belirtilen durumların varlığı halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş kabul edilmektedir:

-        Her iş günü teminat kontrol saatinde yapılan kontrolde ilgili gün için hesaplanan toplam VGP teminat tutarına ilişkin yükümlülüğünü yerine getirilmemesi,

-        Birbirini takip eden üç iş günü boyunca teminat kontrol saatinde yapılan kontrolde, bulundurduğu mevcut TL cinsinden nakit ve/veya toplam temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarının, bulundurulması gereken TL cinsinden nakit ve/veya toplam katkı payı tutarını karşılamaması,

-        VGP faturasına dair ödeme yükümlülüklerinin belirlenen sürelerde yerine getirilmemesi.

Ayrıca, VGP’de temerrüde düşen piyasa katılımcısının piyasa işletmecisinin işlettiği tüm doğal gaz piyasalarında temerrüde düştüğü kabul edilir. PUE hükümleri doğrultusunda düzenlenen faturalara dair ödemelerin, katılımcının cari hesabında ve/veya teminat hesabında bulunan tutarlar ile karşılanamaması veya teminat yükümlülüklerini yerine getirmediğinden katılımcı statüsünün askıya alınması nedeniyle temerrüt hali devam eden piyasa katılımcıları aynı zamanda VGP’de temerrüde düşmüş kabul edilir.

Usul ve Esaslar ve PUE kapsamında fatura temerrüdüne düşen piyasa katılımcılarının piyasa işletmecisi tarafından işletilen organize toptan doğal gaz satış piyasasındaki statüsü askıya alınır ve teminat kontrolü itibari ile varsa eşleşmemiş tüm teklifleri silinir ve yeni teklif girilmesine izin verilmez.

14.   Uzlaştırma ve VGP İşletim Ücreti

VGP eşleşmelerinde uzlaştırma hesaplamaları Usul ve Esaslarda yer verilen formüllere göre yapılacaktır.

Ayrıca, her bir piyasa işletmecisine yıllık VGP katılım ücreti, VGP işlem ücreti ve kabul edilmeyen itiraz ücretinden oluşan piyasa işletim ücreti (PİU) tahakkuk ettirilecektir. VGP’de işlem yapmak için VGP Katılım Anlaşması imzalayan piyasa katılımcılarından da yıllık olarak VGP kayıt ücreti alınacaktır.

15.   Temerrüt Garanti Hesabı

Vadeli doğal gaz piyasasında katılımcıların temerrüde düşmesi halinde oluşabilecek zararların ilgili katılımcıların teminatlarını aşan kısmı için kullanılmak üzere katılımcıların katkı payları ile oluşturulan bir temerrüt garanti hesabı kurulmakta olup katılımcıların temerrüt garanti hesabına katılımı zorunludur.

Temerrüt garanti hesabının Usul ve Esaslar hükümleri çerçevesinde kullanılması durumunda, katılımcıların yatırılmış temerrüt garanti hesabı katkı payı tutaırnı geçmemek üzere ilave katkı oayı yatırmaları istenebilir. İlave temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarı, bir kez yatırılmş tutarın tamamı olarak veya dilimler halinde birden çok kez talep edilebilir.

Herhangi bir katılımcının temerrüde düşmesi halinde temerrüde düşen piyasa katılımcısının cari hesabında bulunan tutara, teminat tutarına, teminatların üzerinde olan nakit teminat tutarına, avans alacağı tutarına, temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarına, piyasa işletmecisinin temerrüt yönetimi katkısı tutarına başvurulmadan diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarlarına başvurulmayacaktır.

16.   Sanal Uygulama ve VGP’nin Faaliyete Geçmesi

Usul ve Esaslar ile STP’de VGP’ye ilişkin test çalışmalarının tamamlanmasının ardından VGP’nin 30.06.2021 günü saat 08:00’da sanal uygulamanın başlatılması ile birlikte faaliyete geçeceği düzenlenmektedir.

Sanal uygulamanın tamamlanmasının ardından ise, VGP’ye ilişkin olarak teslimat, faturalama ve PİU dahil ödeme yükümlülüğü doğuracak piyasa işlemleri 01.10.2021 tarihine kadar başlatılacaktır.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin