Haberler & Bilgiler
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

COVID-19 pandemisi ile daha sık uygulama alanı bulan uzaktan çalışmaya ilişkin usul ve esaslarının belirlendiği Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 10 Mart 2021 Tarihli ve 31419 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

4857 Sayılı İş Kanunu Madde 14/4’te; “Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.” şeklinde tanımlanmış uzaktan çalışmaya ilişkin usul ve esasların belirlendiği işbu Yönetmelik’in önemli detaylarına aşağıda yer verilecektir. Şöyle ki;

Uzaktan Çalışmaya Geçiş

İşbu Yönetmelik uyarınca; iş ilişkisinin doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabileceği veya halihazırda işyerinde çalışanın iş sözleşmesinin, işveren ile çalışanın anlaşması halinde uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürebileceği düzenlenmiştir. İş sözleşmesinin uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilmesi için, çalışanın yazılı olarak işverenden uzaktan çalışma talebinde bulunması halinde, bu talebin işveren tarafından çalışanın uzaktan çalışmaya uygunluğu bazında değerlendirmesi akabinde, 30 gün içerisinde çalışana aynı usul ile bildirilmesi gerekmektedir.

İşbu Yönetmelik’in 5.maddesi kapsamında, işveren ile çalışan arasında yapılacak uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması ve yapılacak sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin çalışanla iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümlerin yer alması gerekmektedir. Yine Yönetmelik uyarınca; uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esas olup, iş araçlarının işveren tarafından sağlanması halinde teslim edilen iş araçlarının teslimine ilişkin yazılı olarak teslim tutanağı düzenlenmesi ve teslim tutanağının çalışanın özlük dosyasında saklanması gerekmektedir.

Çalışan yine işverene sunacağı yazılı talep ile, tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir.

Uzaktan Çalışma Süresinin Belirlenmesi ve İşveren ile Çalışan Arasındaki İletişim Yöntemi

İşbu Yönetmelik’in 9. Maddesi uyarınca; uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmesinde belirtilir. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilir. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, çalışanın kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

İşbu Yönetmelik’in 10. Maddesi uyarınca; uzaktan çalışmada işveren ile çalışan arasındaki iletişim yöntemi uzaktan çalışan ile işveren tarafından belirlenir.

Uzaktan Çalışma Halinde Yapılamayacak İşler

İşbu Yönetmelik’in 13.maddesi uyarınca; tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacak olup, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı ise birim, proje, tesis veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenir.

Uzaktan Çalışmada Verilerin Korunması ile İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Alınacak Tedbirler Konusunda İşverenin Bilgilendirme Yükümlülüğü

İşbu Yönetmelik’in 11. Maddesi kapsamında, işverenin uzaktan çalışanın işyerine ve yaptığı işe dair tanım ve kapsamı sözleşmede belirlenmiş verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Uzaktan çalışanın işbu işletme kurallarına uyması zorunludur.

İşbu Yönetmelik’in 12. Maddesi kapsamında, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliği göz önünde bulundurularak, işverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirme, uzaktan çalışana gerekli eğitimi verme, sağlık gözetimini sağlama ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin