Haberler & Bilgiler
Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Süreleri Yeniden Uzatıldı
  • 4857 Sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici Madde 10 ile getirilen; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II hükmü ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından çalışanın iş akdini feshetme yasağı ve işverenin çalışanı tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkartabileceği ve ücretsiz iznin çalışana haklı nedene dayanarak iş akdini fesih hakkını vermeyeceğine ilişkin düzenlemelerin uygulanacağı süreler, 31 Temmuz 2020 Tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sürenin sona erdiği 17.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 1 ay süreyle (17.09.2020 tarihine kadar) yeniden uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-3.pdf

  • 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 23 ile belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenen kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi, COVID-19 pandemisi nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçeli olarak 30.06.2020 tarihine kadar ve bu tarih dahil olmak üzere kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın ve daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Temmuz 2020 Tarihli ve 31202 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay süreyle yeniden uzatılmıştır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-2.pdf

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin