Haberler & Bilgiler
Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

17 Nisan 2018 tarihli 30394 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (‘Yeni Yönetmelik’) ile 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikler ile “Lisans” ve “Sertifika” tanımları tekrar yapılmış ve daha önce Kurul tarafından verilen izinlerin Yeni Yönetmelik ile Kurul/Kurum tarafından verileceği belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 5. Maddesinde Lisans tanımı yapılırken Kurul/Kurum ilavesi yapılmış ve bu doğrultuda yönetmelik içerisinde “Kurul” ve “Kurum” ibareleri belirli bölümlerde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin aynı maddesinde, lisans sahibinden aldığı sıkıştırılmış doğal gazı, sıvılaştırılmış doğal gazı ve gaz fazındaki doğal gazı sıkıştırarak CNG halinde satış faaliyetinde kullanmamak üzere, kendi ihtiyacı için kullanacak gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatla ilgili gerekli yükümlülükleri yerine getirmeleri dışında lisans almalarına gerek olmadığı belirtilmekteyken Yeni Yönetmelik ile, bu liste genişletilerek lisans sahibinden teslim alınan LNG de bu kapsama alınmıştır.

Yönetmeliğin 11. Maddesine bir takım ilaveler yapılmış, buna göre, Yeni Yönetmelik’te Kurul ve Kurum’un hangi faaliyetlere yönelik lisans başvuruları ile ilgileneceği ve sonuçlandıracağı açıkça belirtilmiştir. Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme, bundan böyle Kurula ve Başkanlık Makamına sunulacaktır. Yönetmelikte Kurul’un sorumlu olduğu alanlarda bundan böyle Kurul ve Başkanlık Makamı’nın birlikte sorumlu tutuldukları görülmektedir.

Yönetmeliğin 14. Maddesinde bazı tadillerle ilgili lisans tadil ücreti alınmayacağı belirtilmişken, Yeni Yönetmelik ile “..dağıtım şirketinde belediye veya belediye şirketine yapılacak hisse devrine ilişkin tadillerden” de lisans tadil ücreti alınmayacağı eklemesi yapılmıştır.

Aynı maddenin tesis adreslerinde yapılacak değişiklikler hariç tüm tadiller cümlesine, “toptan satış lisansı” da ilave edilmiştir.

Yönetmeliğin 15. Maddesinin dördüncü fıkrasına yeni bir cümle eklenmiş ve ithalat, ihracat, depolama, dağıtım ve boru hattı ile iletim faaliyetleri yapılması için verilen lisansların yenileme işlemlerinin Kurul tarafından, toptan satış, toptan satış (OTOLNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve iletim (LNG) faaliyetlerine yönelik lisans yenileme işlemlerinin ise Kurum tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

Lisans yenilenmesi ile ilgili başvuru hakkındaki Kurul kararının lisans sahibine yazılı olarak bildirileceğini belirten hükümde değişiklik yapılmış ve Yeni Yönetmelik ile, yeni yapılacak başvurunun Kurum merkezine evrak girişinden itibaren doksan gün içerisinde sonuçlandırılacağı ifade edilmiştir. Yönetmeliğin eski halinde yükümlülüklerini yerine getiren tüzel kişiye Kurul kararına istinaden yeni lisans verilmesi öngörülmüşken, Yeni Yönetmelik ile bahsi geçen karar yerine Kurul Kararı/Başkanlık Makamı Onayı’nın getirildiği görülmektedir.

Yönetmeliğin 42. Maddesinde doğal gaz toptan satışı, iletim (LNG) ve CNG lisansı sahibi tüzel kişiler için oy hakkı elde edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi işlemlerinde onayın Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından verildiği belirtilmiş olup, Yeni Yönetmelik ile toptan satış (Oto LNG) lisansı sahibi tüzel kişiler de bu gruba eklenmiştir.

Aynı maddenin, kurul onayına tabi işlemleri sıralayan bölümde, herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması ve intifa senedi çıkarılması durumlarına ilave yapılarak “lisans sahibi tüzel kişiliğin doğrudan ortaklık yapısında mevcut imtiyazlı hisselerin devri” durumu da onaya tabi işlemlerden sayılmıştır. Kurul onayına tabi olmayan durumlar iki madde şeklinde verilmiş, lisans sahibine hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip altmış gün içerisinde Kuruma bildirim yapma yükümlüğü yüklenmiş, Kurul da mevzuata aykırı hususların tespiti durumunda her türlü tedbiri almaya yetkili kılınmıştır.

Yönetmelikte, bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak hangi ortaklık durumunda sahip olunan hisse ve diğer hakların tek kişiye ait sayıldığı hususu iki madde halinde verilmiştir. Yeni Yönetmelik ile “Lisansta belirtilen reşit olmayan çocukların reşit hale gelmeleri durumunda, lisans sahibi tarafından Kuruma gerekli bildirimde bulunularak lisans tadil talebinde bulunulması zorunludur. Yapılacak lisans tadil işlemi, bedel alınmaksızın gerçekleştirilir” şeklinde bir ifade eklenmiştir.\

  1. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile verilen şartlarda pay edinimleri ve pay devirlerinin her defasında Kurul onayına tabi olduğu belirtilmekteyken, Yeni Yönetmelik ile dağıtım şirketinde belediye ve belediye şirketine yapılacak pay devirleri ile lisans sahibi tüzel kişide dolaylı pay sahibi tüzel kişinin sermaye artırımı işlemleri sonucunda meydana gelen sermaye payı değişimlerinde ise maddenin birinci fıkra ve birinci cümlesinde geçen hükümlerin uygulanmayacağı belirtilmekte yani her defasında Kurul onayı şartı aranmamaktadır. Lisans sahibinin bu değişimleri Kuruma bildirmekle ve yapılan hisse devri sonucunda lisans tadil talebinde bulunmakla yükümlü olduğu görülmektedir.

Son olarak Yeni Yönetmelik ile Ek-3’ün 4. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, tüzel kişilerin lisans başvurusunda sunmaları gereken bilgi ve belgeleri belirleyen Ek-3 bölümünde, “lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte pay oran ve tutarlarının belirlenmesini teminen, sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı çeşitli makamlarca onaylanmış belgelerin aslı veya suretleri” ifadesindeki muğlaklık, adeta bahsi geçen bu belgelere bir alternatif olarak yer verilen‘ “Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter onaylı ortaklık pay defteri” ibaresinin eklenmesiyle giderilmiştir.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin