Haberler & Bilgiler
COVID-19 Sebebiyle Getirilen Geçici Fesih Yasağı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (“TBMM”) 16.04.2020 tarihinde kabul edilen ve 17.04.2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(“Kanun”) ile 4857 Sayılı İş Kanunu’na Geçici Madde 10 eklenmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici Madde 10 uyarınca, işveren ve çalışan arasında akdedilen iş veya hizmet sözleşmelerinin işbu Geçici Madde 10’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süre ile, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ile ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenlenmiştir. İşveren veya işveren vekili tarafından işbu Geçici Madde 10’a aykırı davranılması halinde sözleşmesi feshedilen her çalışan için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası yaptırımı getirilmiştir. Yine Geçici Madde 10 ile işbu Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 17.04.2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin çalışanı tamamen veya kısmen ücretsiz izne çıkartabileceği ve ücretsiz izin halinin çalışana haklı nedene dayanarak iş veya hizmet sözleşmesini fesih hakkını vermeyeceği düzenlenmiştir. Aynı zamanda işbu düzenlemeler uyarınca getirilen üç aylık süre sınırları Cumhurbaşkanı tarafından altı aya kadar uzatılabilecektir.

Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin