Haberler & Bilgiler
Az Tehlikeli İş Yerleri için İş Güvenliği Uzmanı ve Hekim Bulundurma Yükümlülüğü Ertelendi

23.07.2020 Tarihli ve 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”), 28.07.2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu Kanun’un 10.maddesinde; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38.maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “01.07.2020” ibaresi 01.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olarak şekilde “31.12.2023” olarak değiştirilmiştir. Şöyle ki;

4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için, işverenlerin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 6 uyarınca uymakla yükümlü olduğu iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yükümlülükler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 7 uyarınca iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğe ilişkin hükümlerin uygulanması, 31.12.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ertelenmiştir. Böylece kamu kurumları ile 50′den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör iş yerleri için iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesi zorunluluğu 31.12.2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

İlgili Kanun’a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-15.htm

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin