Haberler & Bilgiler
Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliğine Göre Bağlantı Belgesi Alma Koşulları ve Başvuru Süreci

RÜZGÂR GÜCÜ İZLEME VE TAHMİN MERKEZİNE BAĞLANTI YÖNETMELİĞİNE GÖRE BAĞLANTI BELGESİ ALMA KOŞULLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

Rüzgâr enerjisi santrallerinin Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine bağlanması için usul ve esasları düzenleyen 11.02.2024’te Resmî Gazete’te yayınlanan Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliği (“Yönetmelik”) doğrultusunda bağlantı belgesi alma koşulları ve başvuru sürecine ilişkin aşağıdaki bilgileri derledik.

I. Bağlantı Belgesini Kimler Alabilir?

Elektriksel kurulu gücü 10 MWe ve üzerinde olan lisanslı/lisanssız Ana Kaynağı Rüzgâr Enerjisi Olan Enerji Üretim Santrali (“RES”) için Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi (“RİTM”) bağlantı belgesinin temin edilmesi zorunlu iken, üretim lisansında elektriksel kurulu gücü 10 MWe'nin altında olan RES’ler için, santral sahibinin talebi halinde RİTM bağlantı belgesi düzenlenir.

II. Başvuru Süreci ve Belgeler:

RES sahipleri, Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği esaslarına göre Bakanlığa yapacakları kabul başvurusu doğrultusunda, kabule esas olan rüzgâr türbini/türbinleri ve/veya yardımcı kaynak üniteleri için RİTM bağlantı belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunmalıdır.

RİTM bağlantı belgesinin düzenlenebilmesi için;

1. RES sahipleri, öncelikle RİTM-İA'da belirtilen teknik özelliklere uygun olarak Yönetsel Kontrol ve Veri Edinimi Sistemi (“SCADA”) ve RES ile İlişkilendirilen ve Elektriksel Parametreleri Ölçen Güç Kalite Çözümleyici Cihazını (“GKÇ”) altyapısını aktif hale getirmelidir.

2. Başvuru yapıldıktan sonra, RES için düzenlenecek santral bilgi formu elektronik posta adresine gönderilir.

3. Santral bilgi formunda eksiklik ve/veya hata bulunmaması ve santrale ait SCADA ile GKÇ verilerinin RİTM'e sorunsuz bir şekilde ulaştığının tespit edilmesi halinde, RİTM bağlantı belgesi, TEİAŞ tarafından düzenlenerek ilgili RES sahibine gönderilir.

III. Kapasite Artırımı:

RİTM'e bağlandıktan sonra güç artışı gerçekleştirecek RES'ler için lisans tadili işlemleri tamamlandıktan sonra santral bilgi formu elektronik posta adresine gönderilir. Bu işlem için herhangi bir santral kabul işlemi gerekmeyecektir.

IV. Tahmin Hizmeti:

Yönetmeliğin 9. Maddesine göre, RİTM bağlantısı olan RES'ler için tahmin hizmeti, elektronik posta ile talep edilir. Tahmin hizmetine ilişkin usul ve esaslar şu şekildedir:

1. TEİAŞ, Talep edilen RES'ler için güvenilir SCADA ve/veya GKÇ verilerinin depolanmasını takiben tahmin hizmet bedelinin ödenmesi için ilgili santral sahibini bilgilendirir.

2. Tahmin hizmet bedeli ödendiğini gösteren belgenin elektronik posta ile gönderilmesi durumunda, tahmin verileri günlük olarak sağlanır.

3. Tahmin hizmeti bedeli yıllık olarak uygulanır ve Ekim ayında RİTM-İA'da yayımlanır.

4. Tahmin hizmetinin bir sonraki yıl için devamını isteyenler, belirlenen bedelin 1 Şubat'a kadar ödendiğini gösteren belgeyi elektronik posta ile göndermelidir. Aksi takdirde hizmet sona erer.

5. RES sahibi istediği zaman tahmin hizmetine erişimi sonlandırabilir ancak ödenen bedel geri ödenmez.

V. Gizlilik ve Veri Paylaşımı:

Yönetmeliğin 10. Maddesine göre, TEİAŞ tarafından RES'lerden alınan SCADA ve GKÇ verilerinin gizliliği ve güvenliği sağlanır. Bu veriler, ilgili santral sahibinin onayı alınmadan, TEİAŞ tarafından uygun bulunan kamu kurum ve kuruluşları dışında üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

VI. Santralin Yükümlülükleri:

Yönetmeliğin 11. Maddesine göre, RİTM bağlantı belgesi düzenlenen santralin yükümlülükleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

1. Verilerin formata uygun olarak sürekli aktarımı: SCADA ve GKÇ verileri, belirtilen formata uygun olmalı ve güç üretim verileriyle uyumlu şekilde sürekli olarak RİTM'e aktarılacak ve altyapı sorunsuz çalışır durumda tutulmalıdır. [Yönetmelik m.11/1(a)]

2. Altyapı değişikliklerinin bildirilmesi: SCADA ve GKÇ verilerinin aktarımı için gerekli olan IP adresi, kullanıcı adı, şifre ve diğer altyapı değişiklikleri, üç iş günü içinde elektronik posta ile bildirilmelidir. [Yönetmelik m.11/1(b)]

3. Veri aktarımındaki arızaların bildirilmesi: SCADA ve GKÇ verilerinin aktarımında meydana gelen arıza, kesinti veya benzeri durumlar tespit edildiğinde, ilgili santrale bildirilip üç iş günü içinde gerekli müdahaleler yapılarak durum elektronik posta ile bildirilmelidir. [Yönetmelik m.11/1(c)]

4. Santral bilgi formundaki değişikliklerin bildirilmesi: RİTM bağlantı belgesi talebinde sunulan santral bilgi formundaki değişiklikler, üç iş günü içinde elektronik posta yoluyla bildirilmelidir. [Yönetmelik m.11/1(ç)]

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda TEİAŞ tarafından yazılı ihtar verilir. İhtarname tarihinden itibaren yedi takvim günü içerisinde yükümlülüklerin halen yerine getirilmemesi durumunda, Bakanlık gerekli tedbirleri alır.

Bizimle temasa geçin