Haberler & Bilgiler
OSB Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik – Değişiklik Taslağı

Organize Sanayi  Bölgelerinin (OSB) Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik Değişikliğine İlişkin Taslak Metin

 5/12/2017 tarihinde EPDK sayfasında yayımlanmış, görüş bildirmek isteyenlerin 20 Aralık 2017 tarihine kadar görüş bildirim formunu doldurup, Kurul’a  göndermeleri istenmiştir.

Değişiklik taslağında aşağıdaki değişiklikler önerilmektedir:

Tanımlar ve Kısaltmalar bölümünde, Yönetmeliğin 4. Maddesi, 1. Fıkrasının (z) bendinde OSB üretim lisansının tanımı  , ‘…üretim faaliyeti göstermek için, şirket kurma şartı aranmaksızın Kurumdan aldığı lisansı’  şeklinde yapılırken, değişiklik taslağı ile (Taslak) bu ifade ‘…üretim faaliyeti göstermek üzere kuracağı, kiralayacağı veya finansal kiralama yoluyla edineceği üretim tesisleri için şirket kurma şartı aranmaksızın Kurumdan aldığı lisansı’  şeklini almıştır. Böylelikle OSB üretim lisansına konu üretim tesislerinin niteliğine ilişkin açıklık getirilmek istenmiştir.

OSB dağıtım lisansı başvurularının inceleme ve değerlendirme bölümünde 8. Maddeye 8. Fıkraya ekleme yapılmıştır. Buna göre, lisansın yürürlüğe girdiği tarihten bahseden maddeye ‘..OSB dağıtım lisansı başvurusunda,  içinde bulunulan yıl için uygulanmak üzere Kuruma sunularak uygun bulunan dağıtım bedeli önerisi lisansın verilmesi ile eş zamanlı olarak yürürlüğe girer.’ ifadesi eklenmiştir.  Böylelikle lisansın yürürlüğe girmesi ile uygulanmaya başlayacak olan bedele ilişkin açıklık getirilmiştir.

Lisansların tadil edilmesi, yenilenmesi, sona ermesi ve iptali bölümünde 9. Maddenin 2. Fıkrası değişikliğe uğramış, (a) ve (b) bentleri eklenmiştir. (a) bendinde ‘”OSB Önlisans ve Lisans Tadil Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nde istenilen bilgi ve belgelerle Kuruma başvuru yapılacağı belirtilmiştir.  (b) bendinde ise, OSB dağıtım lisansı tadil başvurularına ilişkin istenen belgelerin teslim edilip edilmemesine ilişkin inceleme yapılması, eksiklikler olması durumunda bunların onbeş işgünü içinde giderilmesi, incelemenin 10 işgünü içinde yapılacak olması, başvurudan vazgeçilmesi veya eksiklerin tamamlanmaması halinde başvurunun yapılmamış sayılacağı hususları ele alınmıştır.

Aynı bölüme 10. Madde ilavesi yapılarak, ‘Değerlendirmeye alınmış olan önlisans ve lisans tadil başvurularının reddedilmesi veya söz konusu başvurulardan vazgeçilmesi halinde, Kuruma ödenmiş olan önlisans veya lisans tadil bedelleri iade edilmez’ ibaresi eklenmiştir. Taslak’taki değişiklik önerisi , uygulamanın Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla yapılmıştır.

OSB dağıtım lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülükler bölümünde Madde 11, Fıkra 1’de OSB dağıtım lisansında yer alan hükümlerden bahsedilmektedir. Taslak ile (f) bendine ilaveler yapılmış,  ‘OSB onaylı sınırlar içerisinde’ ifadesi ve ‘..başvuran katılımcılara eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin izin vermek ve’ ifadesi eklenmiştir. Böylelikle Üretim tesislerinin kurulmasına yönelik olarak verilecek izinlerin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

OSB’nin katılımcılarına uygulayacağı bedeller ile bu bedellerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar bölümünde Madde 15’te , Fıkra 1’de OSB’nin katılımcılara uygulayacağı bedeller liste halinde verilmektedir. Taslak ile bu listeye güç bedeli, güç aşım bedeli ve reaktif enerji bedeli eklenmiştir. Taslak’ta Fıkra 2’de, birinci fıkrada yer alan Kurul onaylı bedellerin ‘..şeffaflık ve eşit taraflar arasında ayrım gözetilmeme ilkeleri uyarınca OSB tarafından sunulan ve Kurul tarafından uygun bulunarak onaylanan bedeller Kurum ve OSB İnternet sayfasında ve/veya OSB ilan panosunda yayımlanır.’ şeklinde yayımlanacağı belirtilmiştir. Emreamade kapasite bedeli ile ilgili son fıkranın Taslak’tan çıkarıldığı görülmektedir. Taslak’taki bu değişiklikler ile uygulanacak bedellere açıklık getirilmiştir.

OSB tarafından uygulanacak elektrik enerjisi bedeli ile ilgili bölümde, Madde 16, Fıkra 1’de serbest tüketici hakkını kullananlar dışındaki katılımcıların kullanımına sunulan elektrik enerjisi veya kapasitesi için uygulanacak OSB elektrik enerjisi bedeli ile ilgili açıklamalara Taslak’ta ‘OSB elektrik enerjisi bedelini, aldığı tarife tipine göre katılımcılarına kar amacı gütmeksizin aynen yansıtır ve bu bedeli OSB internet sayfası ve ilan panosunda yayınlar’ ifadesi eklenmiştir. Bu değişiklik ile diğer tarife uygulamalarına paralel olarak, OSB katılımcılarına yansıtılan bedellere ilişkin ilave şeffaflık getirilmesi amaçlanmıştır.

Dağıtım bedeli ile TEİAŞ’a ve dağıtım şirketine ödenen bedeller ile ilgili bölümde Fıkra 1,2 ve 6’da değişiklik yapılmıştır. Fıkra 1’de lisans sahibi OSB tarafından, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak dağıtım bedeli önerisinin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında Enerji Piyasası Bildirim Sistemi üzerinden öngörülen zaman içinde Kurum’a sunulması gerekliliği eklenmiştir. Yönetmelik ekindeki Tablo-1’in kaldırılması sebebiyle Taslak’ta  ‘ bu Yönetmeliğin ekindeki Tablo-1 ‘e uygun olarak sanayi ve sanayi harici katılımcılar bazında olmak üzere’ ifadesi çıkarılmıştır.

Yönetmelikte Fıkra 2’de OSB tarafından uygulanacak dağıtım bedelinin OSB dağıtım sistem kullanım bedeli ile diğer hizmet bedellerinden oluştuğu belirtilmekte iken Taslak’ta ‘diğer hizmet bedelleri’ ifadesi çıkarılmış, OSB tarafından uygulanacak dağıtım bedelinde diğer hizmet bedeli olamayacağından ifade düzeltilmiştir.

Fıkra 6’da OSB tarafından Kuruma önerilmiş ve Kurul tarafından onaylanmış olan dağıtım bedelinden elde edilmesi öngörülen gelir ile gerçekleşen gelir arasında oluşabilecek farkın hesaplanması ile ilgili olarak Tablo 1’e başvurulması gerektiğini belirten ibare kaldırılmıştır. Onun yerine ‘Enerji Piyasası Bildirim Sistemi üzerinden’ Kuruma önerilmiş ve Kurul tarafından onaylanmış olmak şartı getirilmiştir. Hesaplamada, “Enerji Piyasası Bildirim Sistemi üzerinden sunulan formda gelir farkı düzeltme bileşeninin hesaplanmasına esas olmak üzere önceki yıllara ait fiili gerçekleşmeleri gösteren bilgiler”in de sunulacağı belirtilmiştir.

Böylelikle, Taslak ile Enerji Piyasası bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında bildirimlerin Enerji Piyasası Bilsirim Sistemi üzerinden yapılacağı yönünde düzenleme yapılmış ve bu kapsamda Yönetmelik ekinde yer alan Tablo-1 çıkarılmıştır.

OSB bağlantı, güvence ve kesme-bağlama bedelleri ile ilgili bölümde, Madde 18’de çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Fıkra 2’de “OSB bağlantı bedeli, OSB dağıtım sistemine bağlantısı yapılan katılımcılar namına tesis edilen bağlantı varlıklarını ve bu varlıkların tesisine ilişkin masrafları içerecek şekilde hesaplanır” ifadesi çıkarılmıştır.

Fıkra 4’te Kurul tarafından onaylanan OSB bağlantı, güvence ve kesme-bağlama bedelinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Kurul tarafından onaylanan bağlantı, güvence ve kesme-bağlamaya ilişkin usul ve esasların OSB tarafından da uygulanacağına dair 5. Fıkra, Taslak’ta yer almamaktadır.

Böylelikle, Taslak’ta getirilen değişiklikler ile Tarife uygulamalarına paralel olmak üzere ifadeler yeniden düzenlenmiştir.

Bizimle temasa geçin