Haberler & Bilgiler
Organize Toptan Doğalgaz Satış Piyasasında Değişiklikler Yürürlüğe Girdi

1. Giriş

31.03.2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) önemli değişiklikler yapan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 12.01.2021 tarihli ve 31362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.\ Bu yazımızda Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik kapsamında düzenlenen organize toptan doğal gaz satış piyasasının usul ve esaslarına ilişkin olarak getirilmiş olan değişiklikler incelenecektir.

2. Organize Doğal Gaz Satış Piyasası ve İşlevleri

Değişiklik Yönetmeliği ile organize doğal gaz satış piyasasının tanımında ve temel işlevlerinde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; organize toptan doğal gaz satış piyasası (“OTSP”) (i) doğal gaz sisteminden yararlanan lisans sahiplerince doğal gazın alım-satımının ve dengeleme işlemlerinin yapıldığı piyasaları, (ii) ileri tarihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasalarını ve (iii) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”) tarafından belirlenen diğer doğal gaz piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği, EPDK tarafından düzenlenen piyasayı ifade etmektedir.\ Değişiklik Yönetmeliği ile OTSP’nin temel işlevlerini düzenleyen Yönetmelik’in 4. maddesinde yapılan değişiklik ve eklemeler doğrultusunda OTSP temel olarak aşağıdaki işlevleri yerine getirecektir:

a) Piyasa katılımcılarına sözleşmeye bağlanmış yükümlülüklerini organize toptan doğal gaz satış piyasası işletim usul ve esasları (“PUE”) ve fiziksel teslimatlı vadeli doğal gaz piyasası işletim usul ve esasları (“VGPUE”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda fiziksel teslimatlı vadeli doğal gaz piyasasının işletilmesine ilişkin usul ve esaslarında belirlenen zaman dilimleri içerisinde yönetme olanağı sağlamak,\ b) İletim sistemindeki günlük dengesizlik miktarlarının azalmasına yardım etme ve iletim şirketine gün öncesinden mümkün olduğu ölçüde dengelenmiş bir sistem sağlamak,\ c) Vadeli doğal gaz piyasası aracılığıyla fiyat değişim riskinden korunma ve ileriye dönük olarak fiyat beklentilerini görme imkânı sağlamak,\ d) Piyasa katılımcılarına ikili anlaşmalarına ek olarak doğal gaz alım-satımı yapma imkânı sağlamak.

3. Piyasa İşlemlerine, Piyasa İşlemlerinin ve Dengesizliklerin Uzlaştırılmasına ve Vadeli Doğal Gaz Piyasasının İşletilmesine İlişkin Genel Esaslarda Değişiklikler

Değişiklik Yönetmeliği ile piyasa işletmecisi olarak düzenlenen Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“EPİAŞ” veya “Piyasa İşletmecisi”) tarafından organize toptan doğal gaz satış piyasasına yönelik olarak bir sürekli ticaret platformu (“STP”) kurulacak olup elektronik ortamda işletilecektir. STP’de piyasa katılımcıları tarafından verilen teklifler sonucunda meydana gelen eşleşmeler, piyasa işletmecisi tarafından Yönetmelik, PUE ve VGPUE çerçevesinde onaylandığında kesinleşmiş eşleşme statüsü kazanacak olup kesinleşen eşleşmelere konu miktarların ilgili işlemler açısından mahsuplaştırılması sonucunda kesinleşmiş takas miktarları oluşacak ve bu doğrultuda ilgili işlemler yapılacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği ile piyasa işlemlerinin ve dengesizliklerin uzlaştırılmasına ve vadeli doğalgaz piyasasının işletilmesine ilişkin birtakım ana prensip ve esaslar kabul edilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile piyasa işlemlerinin uzlaştırılması işlemlerinin hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde merkezi karşı taraf sıfatıyla, alıcıya karşı satıcı satıcıya karşı alıcı olarak, piyasa işletmecisi tarafından yürütülmesi için aşağıdaki genel esaslar kabul edilmiştir:

a) Bir gaz gününe yönelik olarak ticaret aralığında Yönetmelik kapsamında yapılan piyasa işlemleri, söz konusu gaz günü bazında uzlaştırılacaktır. Piyasa işletmecisi, faturaların hazırlanması ile gerekli tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapılması faaliyetlerini yürütecektir.\ b) Piyasa işletmecisi, piyasa işlemlerinin uzlaştırılması işlemlerini gerçekleştirdiği organize toptan doğal gaz satış piyasasında katılımcıların risklerinin yönetilmesini teminen teminatların hesaplanması, uygulanması ve muhafazası faaliyetlerini bu Yönetmelik, PUE ve VGPUE’de belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirecektir.\ c) STP’de gerçekleştirilen her bir doğal gaz alım-satımının uzlaştırılmasında, kesinleşen piyasa işlemindeki eşleşme fiyatı esas alınacak olup STP’de gerçekleştirilen doğal gaz alım-satımları taraflar için bağlayıcı nitelik taşıyacaktır.\ d) Bir gaz gününe yönelik olarak yapılmış piyasa işlemlerinin uzlaştırılması hesaplamalarında sadece söz konusu gaz gününe ilişkin ticaret aralığında yapılmış işlemlere ait değerler dikkate alınacak ve bir ticaret aralığına ait değerler başka bir ticaret aralığına aktarılamayacaktır.

Dengesizliklerin uzlaştırılması işlemleri ise, iletim şirketi adına Piyasa İşletmecisi tarafından hızlı, güvenilir ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki genel esaslar çerçevesinde yürütülecektir:

a) Dengesizliklerin uzlaştırılması tüm sistem kullanıcılarının bir gaz gününe ilişkin iletim şirketi tarafından belirlenen tahsisat miktarları esas alınarak piyasa işletmecisi tarafından gaz günü bazında gerçekleştirilecek olup Piyasa İşletmecisi, dengesizliklerin uzlaştırılması işlemlerini gerçekleştirerek, faturaların hazırlanması ile gerekli tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapılması ve taşıtanların risklerinin yönetilmesini teminen bu işlemlere ait teminatların hesaplanması, uygulanması ve muhafazası faaliyetlerini bu Yönetmelik, ŞİD, PUE ve VGPUE’de belirlenen koşullar çerçevesinde iletim şirketi adına yürütecektir,\ b) Piyasa işletmecisi tarafından, dengesizliklerin uzlaştırılmasına ilişkin hesaplar piyasa işlemlerinin uzlaştırılmasına ilişkin hesaplardan ayrı olarak tutulacaktır,\ c) İletim şirketi tarafından hazırlanan ve iletim hizmetine ilişkin olarak iletim şirketi ile taşıtanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarda (“ŞİD”) belirlenen hatalı okuma veya hiç veri gelmemesi durumları haricinde, bir gaz gününe yönelik dengesizliklerin uzlaştırılması hesaplamalarında sadece söz konusu gaz gününe ilişkin değerler dikkate alınır ve bir gaz gününe ilişkin değerler başka bir gaz gününe aktarılamayacaktır,

Piyasa katılımcılarına fiziksel teslimat yükümlülüğü doğuran ve piyasa işletmecisi tarafından Yönetmelik ve VGPUE kapsamında işletilen vadeli doğal gaz piyasası (“VGP”) ise Yönetmelik, VGPUE ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında Piyasa İşletmecisi tarafından Değişiklik Yönetmeliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki genel esaslar çerçevesinde işletilecektir:

a) VGP’de sunulan teklifler piyasa katılımcıları arasında ayrım gözetilmeksizin değerlendirilecektir,\ b) Piyasa işlemleri, seans süresince sürekli ticaret esasına dayanır ve STP üzerinde gerçekleştirilecektir,\ c) Piyasa işlemlerinin uzlaştırmasında, her bir kesinleşmiş eşleşmenin sonucunda oluşan eşleşme fiyatları kullanılacaktır,\ d) Faaliyetler şeffaflık ve sorumluluk ilkelerine uygun şekilde yürütülecektir.

4. Vadeli Doğal Gaz Katılım Anlaşmaları

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik’in piyasa katılımcılarını düzenleyen 7. maddesinde yapılan değişiklik ve eklemeler ile vadeli doğal gaz piyasasında işlem yapmak isteyen piyasa katılımcılarına standart hizmetin sağlanması için iletim şirketi ile taşıtan arasında akdedilen taşıma sözleşmesi (“STS”) ve Piyasa işletmecisi ile piyasa katılımcıları arasında imzalanacak olan katılım anlaşmasına (“STP Katılım Anlaşması”) ilave olarak vadeli doğal gaz piyasası katılım anlaşması (“VGP Katılım Anlaşması”) da imzalanması yönünde bir yükümlülük getirilmektedir. Değişiklik Yönetmeliği’ne göre VGP katılım anlaşması, STP katılım anlaşması süresince geçerli olacaktır.\ Ayrıca bu doğrultuda Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik’in organize toptan doğal gaz satış piyasasına katılım koşullarını düzenleyen 12. maddesine eklenen fıkra ile ilgili madde kapsamında piyasa katılımcısı sıfatını kazanan sistem kullanıcılarının VGP katılım anlaşmasını imzalamak ve VGPUE’de belirtilen diğer hususları yerine getirmek kaydıyla VGP’de işlem yapmaya hak kazanacağı düzenlenmektedir.

5. Piyasa Katılımcılarının Sorumluluklarına İlişkin Değişiklikler

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik’in piyasa katılımcılarının sorumluluklarını düzenleyen 8. Maddesine piyasa katılımcılarını ilgilendiren birtakım önemli eklemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda, piyasa katılımcıları STP ve VGP katılım anlaşmalarında, STP’de yaptıkları işlemler sonucu oluşan kesinleşmiş takas miktarına ilişkin olarak piyasa işletmecisinin iletim şebekesinde ilgili piyasa katılımcısının nam ve hesabına ŞİD’de tarif edilen şekilde taşıma miktarı bildirimi ya da taşıma miktarı değişiklik bildirimi yapmasına izin verecektir. Ayrıca, her piyasa katılımcısı, piyasa işlemlerinin uzlaştırılmasını teminen STP ve VGP katılım anlaşması gereğince piyasa işletmecisini aracı olarak atamakla yükümlü olacaktır.

6. Piyasa İşletmecisinin Sorumluluklarına İlişkin Değişiklikler

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik’in Piyasa İşletmecisinin sorumluluklarını düzenleyen 8. Maddesine bazı önemli eklemeler yapılmıştır. Buna göre Piyasa İşletmecisi organize toptan doğal gaz satış piyasasının işletilmesine ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir:

a) STP’yi Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmak ve işletmek,\ b) Organize toptan doğal gaz satış piyasasına ilişkin olarak Yönetmelik ile genel esasları belirlenen hususların uygulanmasına ilişkin detaylı düzenlemeleri kapsayan PUE ve VGPUE’yi hazırlayarak EPDK onayına sunmak,\ c) STP’de işlem görmek üzere, piyasa ve sistemin ihtiyaçları doğrultusunda ürün geliştirmek,\ d) İletim sistemi ve STP’nin eşgüdümlü olarak verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için iletim şirketi ile işbirliği yapmak.\ e) Organize toptan doğal gaz satış piyasasının işletilmesine ilişkin olarak PUE ve VGPUE’de yer alan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uygulamaya yönelik kararlar almak, ilgili kurum ve kuruluşlara öneri ve/veya tekliflerde bulunmak,\ f) Vadeli doğal gaz piyasası için temerrüt garanti hesabı kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmek,\ g) Veri yayımlama ve raporlamaya ilişkin olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından talep edilen her türlü bilgi ve raporların ve PUE ve VGPUE’de belirlenen bilgi, belge, rapor ve istatistiklerin hazırlanması ve yayımlanması faaliyetlerini yürütmek,\ h) İletim şirketi ile Yönetmelik, PUE ve VGPUE’de yer alan hak ve yükümlülüklerini düzenleyen piyasa teslim sözleşmesini akdetmek.\ i) İlgili mevzuatta belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

7. İletim Şirketinin Sorumluluklarına İlişkin Değişiklikler

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik’in iletim şirketinin sorumluluklarını ve faaliyetlerini düzenleyen 10. Maddesine birtakım eklemler yapılmıştır. Buna göre iletim şirketi, aşağıda düzenlenen faaliyetleri eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütecektir:

a) Gaz günü öncesinde kendisine iletilen programlar çerçevesinde günlük talep tahmini ve iletim şebekesi stoğu tahmini yapıp piyasada faaliyet gösteren tarafların piyasa hareketlerini takip edebilmeleri için kurulmuş olan ve iletim şirketince işletilen elektronik bülten tablosunda (“EBT”) yayınlamak ve STP’de duyurulmak üzere piyasa işletmecisine iletmek,\ b) Her yıl Haziran ayı sonuna kadar yıllık bazda olmak üzere 10 (on) yıllık doğal gaz iletim kapasite projeksiyonu raporunu hazırlamak ve yayımlamak,\ c) Doğal gaz iletimini güvenli, verimli ve ekonomik olarak gerçekleştirecek şekilde iletim şebekesi stoğunun gerekli seviyede kalmasını sağlamak,\ d) İletim sisteminin fiziki dengede kalmasını, bu Yönetmelik, Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği ve ŞİD hükümleri çerçevesinde yürütülen işlemler vasıtasıyla sağlamak,\ e) ŞİD hükümleri çerçevesinde ilave dengeleyici sıfatıyla organize toptan doğal gaz satış piyasasına girerek iletim şebekesinin fiziki dengesinin sağlanması amacıyla piyasa işlemi yapmak,\ f) İlave dengeleyici sıfatıyla girmesi haricinde ŞİD’de belirlenen diğer haller gereği STP’ye girmek,\ g) Piyasa işlemlerinin ve dengesizliklerin uzlaştırılması için gerekli bilgileri piyasa işletmecisine PUE ve VGPUE’de belirlenen zamanda ve şekilde bildirmek,\ h) İletim sisteminde belirlenen bölgeler bazında basınç ve miktar değerlerini EBT’de yayımlamak ve STP’de duyurulmak üzere piyasa işletmecisine iletmek,\ i) ŞİD kapsamında sistem kullanıcılarına bildirmekle yükümlü olduğu ve iletim sistemindeki doğal gaz akışını etkileyecek her türlü hususu eş zamanlı olarak piyasa işletmecisine de bildirmek,\ j) STP’nin iletim şebekesi işleyişi içerisinde eşgüdümlü olarak ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için piyasa işletmecisi ile işbirliği yapmak,\ k) İletim faaliyetlerinin şeffaflığına ilişkin olarak yayımlanması ilgili mevzuatta öngörülen hususlar dışında, yürüttüğü iletim faaliyetleri çerçevesinde vakıf olduğu ve/veya piyasa katılımcıları tarafından sağlanan bilgi ve belgelerin gizliliği hakkında gerekli tedbirleri almak,\ l) Piyasa İşletmecisi ile bu Yönetmelik, PUE ve VGPUE kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini düzenleyen piyasa teslim sözleşmesini akdetmek,\ m) İlgili mevzuatta tanımlanan diğer görevleri yerine getirmek.

8. Piyasa Katılımcısının Piyasaya Erişiminin ve Piyasa Faaliyetlerinin Askıya Alınması Hali

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik’in piyasa katılımcısının piyasaya erişiminin askıya alınmasını düzenleyen 13. Maddesi değiştirilmiş olup değişiklik doğrultusunda aşağıdaki hallerin oluşması durumunda, Piyasa İşletmecisinin ilgili piyasa katılımcısının STP’ye erişimini ve/veya bu kapsamda hak ve borç doğuracak işlemler yapmasını STP katılım anlaşması ve/veya VGP katılım anlaşması uyarınca askıya alma yetkisi düzenlenmektedir:

a) PUE ve VGPUE’ye aykırı işlemlerin, yazılı ihtara rağmen belirtilen süre zarfında düzeltilmemesi,\ b) Piyasa işletimine ilişkin bedel ve ücretlerin ödenmemesi ve/veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,\ c) PUE ve VGPUE’de belirlenen teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi,\ d) Piyasa katılım koşullarının herhangi birinin ortadan kalkması,\ e) Organize toptan doğal gaz satış piyasasının işleyişine etki edebilecek herhangi bir yasal şart, yargı kararı, hükümet kararı, yetkili makam ve mercilerin kararı ile alınan önlem veya kısıtlamanın bulunması.

Ayrıca, ilgili madde hükmüne göre aşağıdaki koşulların oluşması halinde Piyasa İşletmecisi’nin tüm piyasa katılımcılarının STP’ye erişimini PUE ve VGPUE’de belirtilen şartlar çerçevesinde tamamen ya da kısmen askıya alma yetkisi de bulunmaktadır:\ a) Olağandışı durumlar,\ b) Mücbir sebepler,\ c) STP’ye ilişkin planlı bakımlar,\ d) Organize toptan doğal gaz satış piyasasının işleyişine etki edebilecek herhangi bir yasal şart, yargı kararı, hükümet kararları, yetkili makam ve mercilerin kararları ile önlemleri veya kısıtlamaları.

9. Piyasa Katılımına İlişkin Teminatlar ve Temerrüt Garanti Hesabı

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik’in piyasa katılımına ilişkin teminatları düzenleyen 17. Maddesinde önemli değişiklikler yapılmış olup Yönetmelik’e eklenen 17/A maddesi ile temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.\ Madde 17’de piyasa katılımına ilişkin teminatlar kapsamında, Piyasa İşletmecisi, piyasa katılımcısından organize toptan doğal gaz satış piyasasına katılım ile piyasa işlemlerinin ve dengesizliklerin uzlaştırılması işlemlerine ilişkin olarak ŞİD, PUE ve/veya VGPUE’de belirlenen miktar ve koşullarda teminatı talep edecektir.

Bu doğrultuda, teminat yükümlülüğü, teminat türleri, teminat olarak kabul edilecek kıymetler, teminat süreçleri ile teminat tutarlarının hesaplanmasına ve ilgili mevzuat uyarınca sunulması gerekli teminatları aşan tutarların kullanılmasına ilişkin hususlar PUE ve VGPUE’de düzenlenecektir.

Piyasa İşletmecisi, merkezi uzlaştırma kuruluşuna ait Yönetmelikte belirlenen görevlerin yerine getirilmesi, teminat mekanizmasının işletilmesi ve ödemelerin zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirilerek piyasadaki nakit akışının sürekliliğinin sağlanması amacıyla merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşmasını imzalayacaktır. Bu kapsamda,

Piyasa İşletmecisi tarafından merkezi uzlaştırma kuruluşu anlaşması ile yetkilendirilen merkezi uzlaştırma kuruluşu, PUE ve VGPUE’de kendisi için öngörülen görevleri merkezi uzlaştırma kuruluşu-katılımcı anlaşması hükümlerine uygun olarak yerine getirecektir.

Merkezi uzlaştırma kuruluşu, Piyasa İşletmecisi adına katılımcı bazında piyasa faaliyetlerine ilişkin kendisine sunulan teminat tutarını, piyasa işletmecisi lehine bloke edecektir.

Yönetmelik’e eklenen 17/A maddesi uyarınca, Piyasa İşletmecisi, vadeli doğal gaz piyasasında, piyasa katılımcılarının temerrüde düşmesi halinde oluşabilecek zararların ilgili piyasa katılımcılarının teminatlarını aşan kısmı için kullanılmak üzere temerrüt garanti hesabı oluşturacaktır.

Temerrüt garanti hesabı piyasa işletmecisi tarafından temsil ve idare edilecek olup Yönetmelik’e göre temerrüt garanti hesabındaki varlıklar, amacı dışında kullanılamaz, haczedilemez, rehnedilemez, idari mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Temerrüt garanti hesabı ilgili piyasa katılımcılarının katkıları ile oluşturulacak olup Piyasa İşletmecisi, temerrüt halinde ödemek üzere, temerrüt yönetimi kaynaklarına katkı sağlamayı taahhüt edecektir.

Ayrıca, ilgili hükümde temerrüde düşen katılımcı dışındaki piyasa katılımcılarının haklarının ve katkı paylarının da korunması ve gözetilmesi amacıyla temerrüde düşen piyasa katılımcılarının cari hesapları, teminatları, temerrüt garanti hesabı katkı payları ve piyasa işletmecisinin temerrüt yönetimi katkısı tutarının yeterli olması durumunda diğer piyasa katılımcılarının temerrüt garanti hesabı katkı paylarına başvurulamayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği uyarınca temerrüt garanti hesabı büyüklüğünün ve katkı paylarının belirlenmesi, katkı payı olarak kabul edilebilecek varlıkların türlerinin belirlenmesi, piyasa katılımcılarından alınması, ilave katkı payı alınacak durumlar, temerrüt garanti hesabındaki TL cinsinden sunulan nakit katkı paylarının nemalandırılması, bu varlıkların temerrüt durumunda kullanılması ve piyasa katılımcılarına iade edilmesine ilişkin hususlar ise VGPUE’de düzenlenecektir.

10. Fatura ve Ödemeler

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik’e eklenen Madde 17/B ile piyasa katılımcılarının faturaları ve ödemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. İlgili madde hükmüne göre, PUE ve VGPUE hükümleri uyarınca düzenlenen faturalara ilişkin olarak, fatura ödeme yükümlülüğünü PUE ve VGPUE’de belirlenen sürelerde yerine getirmeyen piyasa katılımcılarının; temerrüde düşmesi, fatura borçlarının teminat ve cari hesaplarından ve/veya temerrüt garanti hesabı katkı payı tutarından tahsil edilmesi, ödenmeyen tutarlar için temerrüt faizi uygulanması, teminat yükümlülüğünü yerine getirmeyen piyasa katılımcılarına teminat tamamlama çağrısı yapılması ve teminatını tamamlamayan piyasa katılımcıları hakkında tesis edilecek işlemlere ilişkin hususlar PUE ve VGPUE’de düzenlenecektir.

Ayrıca, Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen organize toptan doğal gaz piyasalarında işlem yapan tüm piyasa katılımcılarının net borçlarına istinaden, merkezi uzlaştırma kuruluşunda bulunan cari hesaplarına yapmış oldukları fatura ödemeleri aşağıdaki sıra ile borçlarına mahsup edilecektir:

(i) Piyasa işletmecisine ödenecek piyasa işletim ücretleri ile diğer ücretler,\ (ii) Fatura işlem borç tutarı,\ (iii) VGP borç tutarı ve KDV borç tutarı,\ (iv) Fatura dengesizlik borç tutarı.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin