Haberler & Bilgiler
Konkordatonun Karşılıksız Çek Suçuna Etkisi: Karar İncelemesi

5941 Sayılı Çek Kanunu m.5/1’de düzenlenen “Çekin Karşılıksız Kalmasına Sebebiyet Verme Suçu” kapsamında suçun işlendiği tarih bakımından tüzel kişiliğin konkordato davası sürecinde olmasına ilişkin olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16 Ceza Dairesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14.Ceza Dairesi’nin aynı hususta vermiş olduğu farklı kararlar neticesinde, Ceza Daireleri arasındaki bu uyuşmazlığı giderici yönde Yargıtay 19.Ceza Dairesi tarafından verilen 2020/2053 Esas, 2020/6650 Karar Sayılı ve 15.06.2020 Tarihli karar (“Karar”) 8 Temmuz 2020 Tarihli ve 31179 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16.Ceza Dairesi’nin 2019/3569 Esas, 2019/5304 Karar Sayılı ve 14.11.2019 Tarihli ilamı ile; çek hesabı sahibi tüzel kişi hakkında çekin karşılıksız çıkmasından iki ay sonra konkordato mühleti kararı verilmesi sebebiyle, Yerel Mahkeme’nin konkordato mühlet kararının sonuca bir etki etmeyecek olmasına dayanarak çekin karşılıksız kalmasına sebebiyet verme suçundan vermiş olduğu mahkumiyet kararı, konkordato sürecinin bekletici sorun yapılması ve sonuca göre karar verilmesi gerektiğinden bahisle bozulmuştur.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14.Ceza Dairesi’nin 2019/2083 Esas,2019/3639 Karar Sayılı ve 29.11.2019 Tarihli ilamında ise; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16.Ceza Dairesi’nin yukarıda yer verdiğimiz kararından farklı olarak, aynı koşullarda farklı tarihte işlenen başka bir olaya konu çekin karşılıksız kalmasına sebebiyet verme suçuna ilişkin olarak çekin ibraz edildiği ve karşılıksızdır işleminin yapıldığı tarihin, çek hesabı sahibi tüzel kişi hakkında verilen konkordato mühleti kararından önce olmasından bahisle Yerel Mahkeme’nin vermiş olduğu mahkumiyet kararı onanmıştır.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri arasındaki bu görüş ayrılığının giderilmesi amacıyla; Yargıtay 19. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme ile, suçun işlenmesinden sonra açılacak konkordato davasının, İcra Ceza Mahkemesi nezdinde görülmeye devam eden ceza yargılamasında “bekletici sorun” yapılması için maddi veya hukuki bir sebep bulunmadığından, açılan ceza yargılamasına devamla şartları mümkün olduğu takdirde mahkumiyet kararı verilmesinin mümkün olduğuna karar verilmiştir.

İlgili Karar’a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200708-8.pdf

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin