Haberler & Bilgiler
Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşverene Prim Desteği

23.07.2020 Tarihli ve 7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”), 28.07.2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu Kanun’un 4.maddesi ile; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na 01.08.2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Geçici Madde 26 eklenmiştir.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 26 ile; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici Madde 23 kapsamında 01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31.12.2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süre ile, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 82 uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere prim desteği sağlanacağı düzenlenmiştir. 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici Madde 26 ile, aynı kanunun Geçici 24. Maddesi kapsamında 01.07.2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda da aynı şartlar ve süreler dahilinde söz konusu destekten yararlanılabileceği düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

İlgili Kanun’a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-15.htm

Bizimle temasa geçin