Haberler & Bilgiler
Emsal Karar: Olağan Kullanımda Görünmeyen Ara Ürün Tasarımları Tescil Edilemez

Bizzat davacı olarak yer almış olduğumuz ve Yargıtay’a taşıdığımız dosyada, Yargıtay 18.03.2015 tarihli emsal nitelikte bir karar vererek görünmeyen ara ürünlerin tescil edilemeyeceğine hükmederek davalının haksız olarak tescil ettirdiği 31 adet tasarımın terkinine karar vermişti.  Bu karar ile aynı paralelde verilmiş olan 19.12.2019 tarihli karar ile de olağan kullanımda görünmeyen ara ürünlerin tescil edilemeyeceği bir kez daha Yargıtay’ca kabul edilmiştir. Şöyle ki,

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 19.12.2019 tarihli, 2019/1616 E. ve 2019/8214 K. sayılı ilamı ile yine bizzat davacı olarak yer aldığımız dosya üzerinden tesis edilen 18.03.2015 tarihli, 2014/14695 E. ve 2015/3700 K. sayılı emsal nitelikteki ilamında, ara ürün niteliğindeki ve nihai kullanıcı tarafındangörünmeyen ürünlerin tasarım niteliğinde olmadığı kabul edilmiştir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 19.12.2019 tarihli kararına konu olan olayda, davacı tarafça davalıya ait tasarımın hükümsüzlüğü ve davacının fiili kullanımının davalı tasarımına tecavüz niteliğinde olmadığının tespiti istemine ilişkin açılan dava Yerel Mahkeme tarafından reddedilmiştir. Yargıtay tarafından, davacının temyiz başvurusu üzerine, davalı adına tescilli tasarımın değişik ürün parçalarını bir araya getirmeye yarayan plastik aparat niteliğinde olduğu, tasarımın görselleri incelendiğinde tasarımın bazı görsellerinin son bilgilenmiş kullanıcı tarafından nihai kullanım sırasında görülen kısımlarına ilişkin olmadığı anlaşılmakla denilerek, Dairenin emsal içtihatlarında da kabul edildiği üzere (Bknz: 29.04.2019 tarihli, 2018/824 E. ve 2019/3241 K. sayılı ilam) görünmeyen tasarımların tasarım korunması kapsamı dışında olduğu, birleşik ürünlerin birleştirilmesine yarayan ve dıştan görülen kısımlarının da ürünün işlevselliğiyle ilgili ve bu nedenle koruma kapsamı dışında olduğu kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, davacı tarafça açılan tasarımın hükümsüzlüğü davasının reddine yönelik Yerel Mahkeme kararı Bozulmuştur.

Aynı doğrultudaki, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 18.03.2015 tarihli, 2014/14695 E. ve 2015/3700 K. sayılı ilamına konu olayda da davacı olarak tarafımızca davalı adına tescilli olan ”elektronik komponet soğutucu parçaları” na dair çoklu tasarımlarından bir kısmının yeni ve ayırt edici olmadığı gibi tasarım olabilme vasfına da haiz olmadığı ileri sürülerek davalı adına tescilli olan tasarımların hükümsüzlüğüne karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Yerel Mahkeme tarafından davamızın kabulüne karar verilmiş olup bu karar davalının temyiz başvurusu üzerine Dairenin 04.06.2014 tarihli  kararı ile davalı lehine Bozulmuştur. Ancak davacı olarak tarafımızca karar düzeltme başvurusunda bulunulması akabinde, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 18.03.2015 tarihli, 2014/14695 E. ve 2015/3700 K. sayılı ilamı ile Bozma kararı kaldırılarak Yerel Mahkeme kararı ONANMIŞTIR.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin emsal nitelikteki karar düzeltme aşamasında tesis ettiği 18.03.2015 tarihli bu kararında, Yerel Mahkemece, görüşüne başvurulan bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen asıl ve ek raporlarda uyuşmazlık konusu tasarımların profil ürün niteliğinde olup esasen, esas ürünün işlerliğine yönelik bir özellik taşıyan ara ürün niteliğinde oldukları ve nihai kullanıcı tarafından doğrudan görülmeyen niteliği bulunduklarının belirtildiğinden bahisledavaya konu tasarımların 554 Sayılı KHK’nın 3. maddesi anlamında tasarım niteliği bulunmadığı ve aynı KHK’nın 43. maddesi gereğince koruma şartlarına sahip olmadıkları kabul edilmiştir. Bu sebeplehükümsüzlüğe dair verilen Yerel Mahkeme kararının hukuka uygun olması nedeniyle davacı olarak tarafımızın karar düzeltme itirazlarının kabulüyle usul ve yasaya uygun olan Yerel Mahkeme hükmünün Onanmasına karar verilmiştir.

Özetle, Yargıtay’ın mülga 554 sayılı KHK tahtında yapmış olduğu incelemeler neticesinde tesis etmiş olduğu muhtelif tarihli kararlarında, tek başlarına kullanılmayıp nihai kullanıcı tarafından doğrudan görülmeyen ve esas ürünün işlerliğine yönelik bir özellik taşıyan ara ürün ve faydalı parça niteliğindeki ürünlerin tasarım koruması kapsamı dışında oldukları kabul edilmiştir.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin