Haberler & Bilgiler
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik

1. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapımasına Dair Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.07.2020 tarihinde 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 02.11.2013 tarihli 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler ve yenilikler getirmektedir.

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin önlisansa ve lisansa konu üretim tesislerinde birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüme ilişkin tadil başvurularının uygun bulunmasına ilişkin şartların yenilendiği ve jeotermal kaynağa dayalı ve kömür yakıtlı üretim tesislerinde birleşik elektrik üretim tesisi veya destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği görülmektedir.

2. Önlisansa Konu Üretim Tesislerinin Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesislerine Dönüştürülmesi Kapsamında Yapılan Tadil Başvuruları

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 18. Maddesinin 12. Fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında önlisansa konu üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine dönüştürülmeleri kapsamında yapılan tadil başvuruları aşağıdaki şartların yerine getirilmesi halinde Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından uygun bulunacaktır:

a) Önlisansa derç edilmiş sahanın dışına çıkılmaması,\ b) Önlisansa derç edilmiş tesis toplam elektriksel kurulu gücünün değişmemesi,\ c) Önlisansa derç edilmiş mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişmemesi,\ d) Yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş enerjisine dayalı olan önlisanslar için yardımcı kaynaklara ilişkin Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması,\ e) Hidroelektrik kaynaklara dayalı önlisanslar için DSİ tarafından uygun görüş verilmesi.

İlgili fıkraya eklenen hüküm uyarınca; uygun bulma Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren Kurul kararında belirlenen süre içerisinde,

a) Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket asgari sermayesinin ve teminat tutarının, ilgili Kurul kararına göre belirlenen miktara uyumlu hale getirildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin ilgili Kurul kararında veya ana hizmet birimi işleminde belirlenen süre içerisinde ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın alınması için ilgili kurumlara başvuru yapıldığına ilişkin belgenin Kurul kararının veya ana hizmet birimi işleminin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“Kurum”) sunulması,\ b) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik Etkileşim İzni belgesinin alınması amacıyla ilgili kurumlara başvuru yapıldığına ilişkin belgenin Kuruma sunulması ve\ c) Yüzer GES’ler veya hidroelektrik kaynaklara dayalı tesislerin kanal yüzeylerinde veya rezervuar alanında azami su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde kurulacak güneş enerjisine dayalı üniteler için DSİ ile kiralama sözleşmesi imzalanması için başvuru yapıldığına ilişkin belgenin Kuruma sunulması kaydıyla ilgili önlisans tadili yapılır.

3. Lisansa Konu Üretim Tesislerinin Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesislerine Dönüştürülmesi Kapsamında Yapılan Tadil Başvuruları

Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmeliğin 24. Maddesinin 17. Fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında lisansa konu üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerine dönüştürülmeleri kapsamında yapılan tadil başvuruları aşağıdaki şartların yerine getirilmesi halinde Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından uygun bulunacaktır:

a) Lisansa derç edilmiş sahanın dışına çıkılmaması,\ b) Lisansa derç edilmiş tesis toplam elektriksel kurulu gücünün değişmemesi,\ c) Üretim lisansına derç edilmiş mevcut bağlantı şekli, bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişmemesi,\ d) Yardımcı kaynağı rüzgar veya güneş enerjisine dayalı olan lisanslar için yardımcı kaynaklara ilişkin Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan teknik değerlendirmenin uygun olması,\ e) Hidroelektrik kaynaklara dayalı lisanslar için DSİ tarafından uygun görüş verilmesi.

İlgili fıkraya eklenen hüküm uyarınca; uygun bulma Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren Kurul kararında belirlenen süre içerisinde,

a) Yönetmeliğin 24. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca şirket asgari sermayesinin, yeni kurulu güce göre, Kurum tarafından öngörülen sermaye tutarına uyumlu hale getirildiğine ilişkin bilgi veya belgelerin, revize edilmiş ilgili kaynak kullanım hakkı anlaşmasına veya söz konusu anlaşmanın revize edilmesine gerek olmadığına ilişkin bilgi veya belgelerin, teminat tutarının, yeni kurulu güce göre, ilgili Kurul kararında öngörülen tutara uyumlu hale getirildiğine ilişkin bilgi veya belgelerin ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararın doksan gün veya ilgili kararda ya da ana hizmet birimi işleminde belirlenen süre içerisinde Kuruma sunulması,\ b) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için Teknik Etkileşim İzni belgesinin Kurum’a sunulması ve\ c) Yüzer GES’ler veya hidroelektrik kaynaklara dayalı tesislerin kanal yüzeylerinde veya rezervuar alanında azami su kotu ile işletme kotu arasında kalan yerlerde kurulacak güneş enerjisine dayalı üniteler için DSİ ile imzalanan kiralama sözleşmesinin Kuruma sunulması kaydıyla lisans tadili yapılır.

4. Jeotermal kaynağa dayalı ve kömür yakıtlı üretim tesislerinde birleşik elektrik üretim tesisi veya destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulması

Yönetmeliğin üretim lisansı sahibinin hak ve yükümlülüklerini belirleyen 30. Maddesine eklenen 4. Fıkra uyarınca; jeotermal kaynağa dayalı üretim tesislerinde birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca santral sahası sınırlarına bütünleşik ilave alanda yardımcı kaynağa dayalı ünite/üniteler, tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabileceği düzenlenmektedir.

Ayrıca, Yönetmeliğin yine 30. Maddesine eklenen 5. Fıkra uyarınca; sanayi tesisi bünyesinde kurulmuş olanlar hariç kömür yakıtlı üretim tesislerinde birleşik elektrik üretim tesisi veya destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında, Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca santral sahası sınırlarına bütünleşik ya da maden işletme ruhsat sahası içerisinde kalacak ve bir koridorla santral sahasına birleştirilecek ilave alanda yardımcı kaynağa dayalı ünite/üniteler, tesisin iç ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulabileceği düzenlenmektedir.

5. Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinin geçici kabulü

Yönetmeliğe eklenen geçici madde uyarınca 01.01.2021 tarihinden önce birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde ana kaynağa dayalı ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılmadan yardımcı kaynağa dayalı ünite veya ünitelerin kısmi veya tam kabulü yapılamayacaktır.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin