Haberler & Bilgiler
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişti

2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği (“Esas Yönetmelik”), 7 kez değişikliğe uğramış,  15/12/2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  (“Değiştiren Yönetmelik”) ile bir kez daha değiştirilmiştir.

Esas Yönetmeliğin 20. maddesinin 6. fıkrasında, üretim lisansı başvurusunda, başvuru dilekçesi ekinde sunulması beklenen belgeler sıralanmıştır.  Değişiklik ise Madde 20/6’nın (b) bendinde yapılmıştır. Buna göre  “Kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık gelen tutarda ve üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek koşuluyla, Kurul kararıyla belirlenen tutarda teminat” şekline gelen (b) bendinden ön lisans kapsamında sunulan teminat mektubunun tutardan düşülmesi ile ilgili bölüm çıkarılmıştır. Ayrıca teminat mektubunun Kuruma hitaben düzenlenmiş olması ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunulması şartı kaldırılmıştır.

Veri Gizliliği: Esas Yönetmeliğin 29. maddesi lisans sahiplerinin genel hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Esas Yönetmeliğin Madde 29/3 hükmünde lisans sahibinin ilgili mevzuatta sayılanların yanı sıra yükümlü olduğu konular sıralanmıştır. Değiştiren Yönetmeliğin getirdiği (j) bendi ile, lisans kapsamında faaliyette bulunulan konuyla ilgili veri işleme ve depolama amacıyla kurulmuş olan veya hizmet alınan bilgi işlem merkezlerindeki üçüncü kişilere karşı, verilerin gizliliğini ve korunmasını sağlamak için gereken güvenlik seviyesinin temini adına gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak yükümlülüğü de ilave olmuştur.

Lisans Tadil Bedelleri: Esas Yönetmeliğin 43. maddesi lisans bedellerini düzenlemektedir. Değişiklik, üretim lisanslarından bahseden 9. fıkrada yapılmıştır.  Üretim lisanslarında tesis tamamlanma süresinin uzatılmasına ilişkin tadil bedelini belirleyen (a) bendi korunmuş ve bu ifadeye kısmi işletmede olan üretim tesisleri için yerine göre kurulu güç miktarı veya kapasite artış miktarı dikkate alınarak bu hükmün uygulanacağı cümlesi eklenmiştir. Ön lisans süresinin uzatılmasındaki tadillerde ön lisans bedelinin tamamının tadil bedeli olarak alınacağı ilave edilmiştir. Esas Yönetmelikte yer alan kendi talebi ile lisansı sona erdirmek isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerle ilgili (b) bendi, Değiştiren Yönetmelikte yer almamıştır.

Teminat Mektubu İadesi: Esas yönetmeliğin 45. maddesinde ön lisans başvurularında Kuruma sunulan teminat mektubundan bahsedilmektedir. Esas Yönetmeliğin 1. fıkrasının (a) bendinde ise teminatın hangi hallerde ilgili tüzel kişiye iade edildiği ele alınmaktadır. Değiştiren Yönetmelik ile , “Ön lisansın, ön lisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmayan bir nedenle sona erdiğine Kurul tarafından karar verilmesi” alt bendi çıkarılmıştır. Esas Yönetmeliğin “Ön lisans başvurusundan vazgeçilmesi veya ön lisans başvurusunun reddedilmesi” başlıklı alt bendi ise değişikliğe uğramamıştır.

Ön Lisansın Sona Ermesi: Esas Yönetmeliğin bir diğer alt bendinde ise ön lisansın, ön lisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmayan bir nedenle iptal edilmesinden bahsedilirken, Değişen Yönetmelik ile  iptal edilmek’ ifadesi yerine, ‘*sona ermesi veya erdirilmesi’* ifadesi getirilmiştir.

Raporlama: Raporlama konusunu düzenleyen Esas Yönetmeliğin m. 52/3  hükmü değişikliğe uğrayarak,  ‘Kurum tarafından talep edilmesi halinde’ ibaresi cümlenin başına eklenmiştir. Hukuki ayrıştırma çerçevesinde dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerinin yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere uygunluk sağlamak için aldıkları tedbirleri, kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri ile birlikte, Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak Kurum’a bildirmekle yükümlü olmaları hususunda bir değişikliğe gidilmezken, Değiştiren Yönetmelik ile ‘her yıl Kasım ayı sonuna kadar’ verilen süre kaldırılmıştır. Benzer şekilde ek tedbirlerin Kurula *‘her yıl Aralık ayı sonuna kadar’* sunulması için verilen süre kaldırılmıştır.  Ek tedbirlerin sunulması konusunda ise ‘ihtiyaç olması halinde’ ibaresi eklenmiştir.

Pay Devirleri: Esas yönetmeliğin pay devirlerini düzenleyen 57. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında değişiklik yapılmıştır. Buna göre lisans alınıncaya kadar ön lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının değişmesi, paylarının devri veya paylarının devri sonucunu oluşturacak işlemler yapamayacağı kuralını düzenleyen hükmün istisnaları genişletilerek 10 ilave bent madde metnine eklenmiştir. Buna göre, payların halka arzı, pay sahiplerinin rüçhan hakkını kullanmaları sonucu oluşabilecek pay değişiklikleri, dolaylı pay sahiplerinin doğrudan ortak haline gelişi veya doğrudan pay sahiplerinin dolaylı pay sahibi haline gelişleri, özelleştirme programında yer alan ön lisans sahibi tüzel kişinin kamu uhdesinde yer alan paylarıyla ilgili ortaklık yapısında olan değişiklikler, tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrol değişikliği oluşturmayacak şekilde yapılan doğrudan veya dolaylı pay değişiklikleri, sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan tüzel kişilerin ortaklık yapısındaki değişiklikler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında tüzel kişi ortaklarının kendi paylarını iktisap etmesi sonucu oluşan ortaklık yapısı değişiklikleri, Tasarruf Mevduat Fonu tarafından yönetimine el konulan tüzel kişinin ortaklık yapısı değişiklikleri, tüzel kişinin ortaklık yapısında paya sahip eşler ve hısımlar arasında yapılan pay devirleri sonrası oluşan ortaklık yapısı değişiklikleri, yurt dışında kurulmuş tüzel kişiler tarafından yurt dışı kaynak kullanılması suretiyle pay edinimleri durumlarında mevzu bahis  hüküm uygulanmayacaktır.

Onaya Tabi İşlemler: Değişikliğe uğrayan Esas Yönetmeliğin Madde 57/2′de ele alınan pay devirleri ve rehin tesis edilmesinin onaya tabi olduğu durumlara ilişkin bir tadil yapılarak, her defasında onaya tabi işlemlerden bahseden bölüme “…kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri” ifadesinden sonra gelmek üzere “*veya bu sonucu doğuran diğer işlemler“*ibaresi eklenmiştir. Ayrıca onay verildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde pay devri tamamlanmazsa verilen onayın geçersiz olacağı belirtilmiş ve pay devri tamamlanma tarihinden itibaren 3 ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunma zorunluluğu getirilmiştir. Bu fıkra kapsamında onay alınmasını gerektirmeyen diğer değişikliklerin Kuruma bildirilmesi ve gerekmesi halinde, 6 ay içinde lisans tadil talebinde bulunma zorunluluğu getirilmiştir.

Kontrol Yapısındaki Değişikliklerin Bildirimi: 57. maddeye son bir fıkra eklenmiş ve burada da yurt dışında yerleşik tüzel kişi ortağının ortaklık kontrol yapısında meydana getireceği değişiklikler ile ilgili olarak, en geç bir yıl içinde Kuruma bilgi verilmesi ve bu değişiklikler için gerekmesi halinde bilgi verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması zorunluluğu getirilmiştir.

Bizimle temasa geçin