Haberler & Bilgiler
Dijital Mecralar Komisyonu Kuruldu

1. 7252 sayılı Kanun – Dijital Mecra Komisyonunun Kurulması

28.07.2020 tarihli 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7252 sayılı Kanun ile kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler ile yapılan iş ve işlemler hakkında inceleme, görüşme, raporlama, tavsiye ve görüş bildirme işlemlerini yürütmek ve aşağıda detaylıca açıklanan diğer görevleri yerine getirmek amaçları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Dijital Mecralar Komisyonu (“Komisyon”) kurulmuştur.

2. Komisyonun Yapısı

Komisyonun üye sayısı on yedidir. Üye dağılımı siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına göre belirlenir. Komisyon, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

3. Komisyonun Görevleri

a) Kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, Komisyon Başkanlığının talebi üzerine veya ihtisas komisyonlarınca talep edilmesi halinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görev alanı yönünden inceleyerek görüş sunmak.\ b) İnternet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak.\ c) İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak,\ d) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, bu konular hakkında gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak.\ e) İnternetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak.

4. Komisyonun Yetkileri

a) Görevleri ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ile yerli veya yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi almak.\ b) Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanmak.\ c) Gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanları fikirlerini almak üzere çağırmak.

Kanunun gerekçesinde, yapılması planlanan değişikliklerin internetin hukuka uygun kullanılmasının temini noktasında yürütülen faaliyet ve çalışmalara yasama organının görüş, öneri ve yönlendirmeleriyle katkı sunmasının sağlanmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Dijital Mecra Komisyonu’nun kurulmasın ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin internet ortamındaki işlenen suçlara karşı önemli ve etkin önleme ve denetim mekanizmalarının işletilmesi yönünde etkili olacağı görülmektedir.

5. Sonuç

Komisyonun kurulması ve Komisyon’a yüklenen görev ve yetkilerin doğru ve etkin bir şekilde kullanılması ile internet kullanımı ile kişilerin kişilik haklarına ve özel hayatlarının gizliliğine, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimine verilebilecek olan zararların azaltılması, kamuoyunun doğru ve uygun internet kullanımına ilişkin bilgilendirilmesi ve Komisyonun internet ortamında işlenen suçlarla mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin etkin bir mekanizması olarak yer alması beklenmektedir. Komisyonun uygulamada dijital mecraların düzenlenmesi ve bu konuda yasama faaliyeti üzerindeki etkileri zamanla ortaya çıkacaktır.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin