Haberler & Bilgiler
Avrupa Birliği’nden Yenilenebilir Enerji Direktifi

Avrupa Birliği çok ciddi hedefleri olan bir Yenilenebilir Enerji Direktifini 2018 Aralık ayı içinde kabul etti (2018/2001). Direktif, Avrupa Birliği içerisinde yenilenebilir enerjinin kullanımının arttırılması ve özendirilmesi ile ilgili kapsamlı bir politika getiriyor. 2020 yılı itibariyle ülkelerin ulusal hedeflerine ulaşmaları sonrasında AB’nin toplam enerji ihtiyacının %20’sini yenilenebilir enerjiden sağlaması hedefleniyor.  Söz konusu Direktif’le AB ülkelerinin aynı zamanda 2020 yılında ulaşımda kullanılacak yakıtın %10’unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını garanti etmesi aranıyor.

Direktif, AB üyelerinin her birinin kendi potansiyellerini göz önüne alarak ulusal hedeflerini belirliyor. Bu hedeflerin üye devletlere göre değiştiğini, en düşük hedefe sahip olan üye devletin %10 ile Malta ve en yüksek hedefe sahip ülkenin ise %49 ile İsveç olduğunu görüyoruz. Direktif gereğince, üye devletler, ulusal yenilenebilir enerji aksiyon planlarını açıklıyorlar ve bu konuda aldıkları mesafeler iki yılda bir yayımlanan ülke gelişim raporlarıyla izleniyor.

Direktif, üye devletlerin hedeflerine ulaşabilmeleri için AB içindeki ve dışındaki ülkelerin işbirliği yapmasını teşvik ediyor. Bu işbirliği, ortak yenilenebilir enerji projeleri yapmak ya da yenilenebilir enerji destek mekanizmaları oluşturmak şeklinde görülebiliyor.

Ulaşım konusunda AB ülkelerinin %10 yenilenebilir enerji kullanımı hedefini gerçekleştirmede biyoyakıtlar ön plana çıkıyor. Yenilenebilir Enerji Direktifi, Avrupa Birliği’nde üretilen veya tüketilen biyoyakıtların sürdürülebilir ve çevre dostu bir biçimde üretilmelerinin garanti edilebilmesi için biyoyakıt sürdürülebilirlik kriterini de çizmiş bulunuyor. Şirketler bu kriterle uyumlu üretim yaptıklarını göstermek için ulusal sistemlerini kullanabilecekler veya Avrupa Komisyonu tarafından kabul gören  gönüllü projelerde yer alabilecekler.

Avrupa Birliği’nin bu Direktifi’nin Avrupa için getirdiği tedbirlerin amaçlarını

2030 yılı itibariyle %32 yenilenebilir enerji kullanımı seviyesine ulaşılması, Paris Anlaşması’nda belirlenen iklim hedeflerine ulaşmak için iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunulması, hava kirliliğinin azaltılması, ev ve iş yerlerinin temiz enerji üreticisi olmasına imkan verilmesi, enerji güvenliğinin arttırılması ve Avrupa ekonomisinde daha çok iş imkanı yaratılması ve yeni yatırımların teşvik edilmesi olarak kısaca özetleyebiliriz

‘Avrupalılar İçin Temiz Enerji’ paketinin bir parçası olan bu Direktif’in, Avrupa’nın kabul ettiği en iddialı yenilenebilir enerji tedbirlerini getirdiğini söylemek kanaatimizce yanlış olmayacaktır.

@Kesikli Hukuk Bürosu

Bizimle temasa geçin